close
popup_login
cách
cách cách cách cách cách

Công cụ tính bảo hiểm xã hội một lần

Nếu trong trường hợp nghỉ việc hoặc không tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 1 năm, bạn có thể được nhận khoản bảo hiểm xã hội một lần dù bạn chưa đến tuổi về hưu hay nhận lương hưu.
Đây được xem là khoản hỗ trợ từ BHXH và từ Nhà nước dành cho người lao động. Để có thể nhận khoản tiền bảo hiểm xã hội một lần, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ những thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Vieclam123.vn xin giới thiệu đến bạn công cụ tính bảo hiểm xã hội một lần, sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách tính bảo hiểm xã hội một lần để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình.

Giai đoạn nộp BHXH

Mức lương đóng BHXH

đến
icon tiền
Vnđ

Tiền BHXH một lần được nhận: 56,708,654 (VNĐ)

Diễn giải cách tính BHXH một lần
 1. 1. Thời gian tham gia BHXH: 1 năm 1 tháng
 2. 2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:
  1. 2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:
   • Giai đoạn đóng từ T1/1994 đến T12/1994 : Thời gian 12 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 5,000,000 (VNĐ)
    5,000,000 (VNĐ) x 5.1 x 12 = 306,000,000 (VNĐ)
   • Giai đoạn đóng từ T1/1995 đến T1/1995 : Thời gian 1 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 5,000,000 (VNĐ)
    5,000,000 (VNĐ) x 4.33 x 1 = 21,650,000 (VNĐ)
   • Tổng tiền đóng BHXH = 327,650,000 (VNĐ)
  2. 2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 25,203,846 (VNĐ)
 3. 3. Mức hưởng BHXH một lần:
  • Mức hưởng BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH trước 2014 = 56,708,654 (VNĐ)

Giai đoạn nộp BHXH

Mức lương đóng BHXH

Đối tượng tham gia

đến
icon tiền
Vnđ

Tiền BHXH một lần được nhận: 9,604,000 (VNĐ)

Diễn giải cách tính BHXH một lần
 1. 1. Thời gian tham gia BHXH: 1 năm 0 tháng
 2. 2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:
  1. 2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:
   • Giai đoạn đóng từ T1/0 đến T12/0 : Thời gian 12 tháng tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 5,000,000 (VNĐ)
    5,000,000 (VNĐ) x 1 x 12 = 60,000,000 (VNĐ)
   • Tổng tiền đóng BHXH = 60,000,000 (VNĐ)
  2. 2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 5,000,000 (VNĐ)
 3. 3. Mức hưởng BHXH một lần:
  • Mức hưởng BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi = 10,000,000 (VNĐ)
  Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH:
  (Nhà nước bắt đầu hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ 01/01/2018)
  Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ tháng 01/2018 - hết tháng 12/2021
  • 0.22 x 700,000 (VNĐ) x 1% x 23 tháng
  • = 816,200 (VNĐ)
  Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ tháng 01/2022 - hết tháng 12/2025
  • 0.22 x 700,000 (VNĐ) x 1% x 23 tháng
  • = 816,200 (VNĐ)
  Tổng số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH = 396,000 (VNĐ)

Giai đoạn nộp BHXH

Mức lương đóng BHXH

Đối tượng tham gia

đến
icon tiền
Vnđ

Tiền BHXH một lần được nhận: 10,000,000 (VNĐ)

Diễn giải cách tính BHXH một lần
 1. 1. Thời gian tham gia BHXH: 1 năm 0 tháng
 2. 2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:
  1. 2.1. Tiền lương đóng BHXH của các giai đoạn tham gia BHXH như sau:
   • Giai đoạn đóng từ T1/2022 đến T12/2022 : Thời gian 12 tháng - Mức tiền lương đóng BHXH: 5,000,000 (VNĐ)
    5,000,000 (VNĐ) x 1 x 12 = 60,000,000 (VNĐ)
   • Tổng tiền đóng BHXH = 60,000,000 (VNĐ)
  2. 2.2. Mức bình quân tiền lương đóng BHXH = Tổng tiền / tổng số tháng = 5,000,000 (VNĐ)
 3. 3. Mức hưởng BHXH một lần:
  • Mức hưởng BHXH một lần đối với thời gian đóng BHXH từ 2014 trở đi = 10,000,000 (VNĐ)
  Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH:
  (Nhà nước bắt đầu hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ 01/01/2018)
  Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ tháng 01/2018 - hết tháng 12/2021
  • 0.22 x 700,000 (VNĐ) x 1% x 23 tháng
  • = 816,200 (VNĐ)
  Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện từ tháng 01/2022 - hết tháng 12/2025
  • 0.22 x 700,000 (VNĐ) x 1% x 23 tháng
  • = 816,200 (VNĐ)
  Tổng số tiền nhà nước hỗ trợ đóng BHXH = 0 (VNĐ)