Việc làm > tin tuyển dụng > Chi tiết tin

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

NGÀNH NGHỀ : Kế toán / Kiểm toán

Hồ Chí Minh

  Hạn nộp hồ sơ : 10/03/2021

Số lượng : 3 Số lượt xem : 316

Tin đã hết hạn

Hình thức làm việc

Khác

Giới tính

Cấp bậc

Không chọn

Kinh nghiệm

Không yêu cầu

Mức lương

Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán; sử dụng phần mềm kế toán của Công ty để ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc lĩnh vực công tác được giao nói trên vào sổ kế toán đúng tài khoản, khoản mục, vụ việc, đối tượng có liên quan

2. Hướng dẫn công tác lập chứng từ kế toán đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan đến nghiệp vụ thanh toán các khoản chi phí, đảm bảo mọi người hiểu và thực hiện đúng quy định của chế độ chứng từ kế toán của nhà nước.

3. Lập các thủ tục cần thiết liên quan đến nghiệp vụ thanh toán đang thụ lý; Viết phiếu thu, chi theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi tiền mặt, ngoại tệ và phản ánh số tiền tồn quỹ tại mọi thời điểm.

4. Hạch toán chính xác chi tiết từng đối tượng, nội dung các khoản tạm ứng, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả; khách hàng trả tiền trước, ứng trước tiền cho khách hàng.

5. Tập hợp đầy đủ chứng từ thanh toán công nợ cho khách hàng sau đó lập uỷ nhiệm chi (báo nợ), trình ký; chuyển cho Ngân hàng Công ty đang quan hệ để thanh toán cho khách hàng.

6. Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên sổ kế toán đối với các khoản tiền chuyển về Công ty thông qua tài khoản tại ngân hàng khi nhận được báo Có.

7. Định kỳ hàng tháng, quý, năm phải thực hiện đối chiếu số liệu giữa tài khoản tiền gửi ngân hàng trên sổ kế toán với sổ phụ của ngân hàng cung cấp.

8. Hàng ngày đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với sổ quỹ tiền mặt

9. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

10. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh

11. Kiếm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

12. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết

13. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.

14. Theo dõi và quản lý công nợ. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty.

15. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

16. In sổ chi tiết và tổng hợp theo qui định.

17. Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

18. Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

19. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê

20. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

21. Cung cấp số liệu cho Ban Tổng Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

22. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng Kế toán

23. Lập báo cáo và triển khai các kế hoạch tài chính của Công ty; giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện

24. Lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty.

25. Lập và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận Kế toán theo mục tiêu và kế hoạch kinh doanh chung của Công ty

26. Lập và cung cấp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo thống kê cho Công ty theo quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

27. Lập báo cáo và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị nhằm giúp cho Ban Tổng Giám đốc, đánh giá một cách chính xác tình hình tài chính của Công ty.

28. Kiểm tra cuối cùng về tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ. Ký duyệt thanh toán, quyết toán các bút toán phát sinh trong quá trình hạch toán kế toán.

29.Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về lĩnh vực tài chính kế toán

30. Phối hợp các phòng ban tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc quản lý, phân tích tài chính, nguồn vốn, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả và an toàn sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh.

31. Xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn vốn Công ty: dự trù ngân sách tiền mặt, chi phí hoạt động, thanh toán các khoản vay tín dụng và cho khách hàng & duy trì khả năng thanh toán, chiến lược huy động vốn...

32. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên cho Công ty.

33. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc

Yêu cầu hồ sơ

Nội dung chưa cập nhật

Quyền lợi ứng viên

Nội dung chưa cập nhật
© 2019 vieclam123 All rights reserved

Hotline

0869.154.226