close
cách
cách cách cách

Cách sử dụng và ghi nhớ Since và For trong tiếng anh

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Tiếng Anh luôn là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và cũng là vấn đề được sự chú ý của xã hội. Khi nhu cầu đòi hỏi trình độ tiếng Anh ngày càng cao, muốn có một công việc tốt với mức thu nhập cao thì đòi hỏi về các kỹ năng trong tiếng Anh là cần thiết. Trước hết, học sinh phải nắm chắc kiến thức tiếng Anh về từ vựng ngữ pháp, đó là phần kiến thức mà các bạn được tiếp xúc đầu tiên trong quá trình học tiếng Anh. Khi kiến thức ngày một tăng lên thì việc tiếp thu kiến thức của các bạn cũng không hề dễ dàng, phải không ngừng rèn luyện và trau dồi bản thân mình tốt hơn. Và cách sử dụng “For” và “Since” luôn là sự khó khăn khi các bạn áp dụng vào làm bài tập các dạng bài về kỹ năng đọc, viết. Vieclam123.vn hỗ trợ học sinh trong việc đưa ra bài viết tham khảo ở mục “cẩm nang học tập” về cách sử dụng “For” và “Since” trong tiếng Anh.

1. Since và For dùng khi nào

“Since” và “For” thường được dùng trong câu với ý nghĩa diễn đạt về mốc thời gian và khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ và hiện tại. Ở mỗi ngữ cảnh hay những tình huống đặt ra trong câu mà có cách sử dụng “Since” và “For” là khác nhau, và phải nắm chắc được cách dùng của “Since” và “For” thì việc vận dụng vào bài tập tiếng Anh mới có độ chính xác cao.

dùng since for như nào

Cụ thể :

+ Since nghĩa là từ khi, khi, kể từ khi.

“Since” là trạng từ dùng chỉ thời gian sự việc hay hành động bắt đầu xảy ra, nghĩa là bắt đầu từ lúc đó sự việc cũng như mọi tình huống được diễn ra, “Since” thường trả lời cho câu hỏi “When” và dùng nhiều trong các thì hoàn thành cũng là một từ để nhận biết dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh.

+ For nghĩa là khoảng hoặc trong

“For” được dùng để chỉ khoảng thời gian mà sự việc hoặc những diễn biến, hành động diễn ra, kéo dài trong suốt khoảng thời gian cụ thể đó. Khác với “Since”, giới từ hay trạng từ “For” được sử dụng trong tất cả các thì trong tiếng Anh và thường trả lời cho câu hỏi “How long…” là chủ yếu

Ví dụ về “Since” và “For”

She has lived here for two years – Cô ấy đã sống ở đây khoảng hai năm.

He has been a doctor since  receiving his diploma – Anh ấy đã làm bác sĩ kể từ khi nhận bằng tốt nghiệp.

2. Cách sử dụng “Since” trong tiếng Anh

 “Since” dùng xác định thời gian mà một hành động, sự kiện nào bắt đầu xảy ra trong hiện tại hay quá khứ.

- Since + thời điểm trong quá khứ

Since đứng trước một thời điểm trong quá khứ để thể hiện diễn biến xảy ra tại thời điểm cụ thể được nói đến trong câu.

Ví dụ:

She has worked here since 2006 – Cô ấy bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2006.

- Since + thì quá khứ đơn giản

Ở trường hợp, since đứng trước thì quá khứ đơn giản, since thường đi kèm với một mệnh đề ( clause ) ở thì quá khứ đơn, để diễn tả những vấn đề xảy ra trong quá khứ, cách dùng  này của since được dùng phổ biến khi kết hợp thì trong tiếng Anh.

I started learning english since I was in 4th grade – Tôi bắt đầu học tiếng Anh kể từ khi lên lớp 4.

- Since there

Since there được hiểu theo nghĩa “kể từ đó”,

Vai trò “Since there” trong trường hợp này đánh dấu thời gian từ hiện tại tới về sau hoặc từ quá khứ tới hiện đại để diễn tả một điều gì đó lặp lại như thói quen, hay kết quả đưa ra trong một tình huống cụ thể.

Ví dụ:

Since there, they have never went to school together again – Kể từ đó, họ không bao giờ đi học cùng nhau nữa.

- Since được dùng trong câu ở thì hoàn thành

- Trong trường hợp này, có nghĩa là since không xuất hiện ở các mệnh đề chính trong câu chia ở thì hoàn thành, cụ thể:

+Thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ :

She has not studied since last night – Cô ấy không học bài từ tối hôm qua

+ Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ :

He has not been playing soccer since 9 o’clock- Anh ấy không đá bóng vào lúc 9 giờ.

+ Thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ :

I am very sorry when you do not achieve high results. You had studied very hard since you first entered school – Tôi rất lấy làm tiếc khi bạn không đạt kết quả cao. Bạn đã học tập rất chăm chỉ kể từ khi mới vào trường.

 + Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ :

He had been reading that book every night since he bought it – Anh ấy đã đọc quyển sách đó mỗi tốt từ khi anh ấy mua nó.

cách sử dụng since

- Since còn được dùng trong các công thức viết lại câu trong tiếng Anh

+ Sử dụng viết lại câu với mục đích chỉ nguyên nhân

- Since, As, Because + S + V+…

=> Because of, due to, as a result of + N/ V-ing

Ví dụ :

Since she worked hard, she scored high on the exam – Vì cô ấy chăm chỉ học nên cô ấy đạt điểm cao trong kì thi.

=> Because of hard working, she scored high on the exam

- Dùng since trong viết lại câu chuyển đổi thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn giản.

S + have/ has + V3/ -ed

=> It has been + thời gian + since + S + v2/ - ed

Ví dụ :

They have been married for 2 years – Họ đã từng cưới nhau khoảng 2 năm

=>  It’s been 2 years since they were married – Nó thì 2 năm kể từ khi họ cưới nhau.

- Dùng since trong viết lại câu chuyển đổi từ quá khứ đơn giản sang thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S + V2/-ed +…

=> S + have/ has + been + V-ing + Since/ for +..

Ví dụ:

He started studying english since he was four

=> He has been studying english since he was four- anh ấy đã học tiếng Anh khi anh ta lên 4 tuổi

Trên đây, là cách sử dụng của “since” trong tiếng Anh là hay được áp dụng trong các bài tập, và nắm chắc cách dùng “Since” để phân biệt rõ khi nào nên sử dụng since trong đặt lại câu cũng như việc viết lại câu trong dạng bài viết trong tiếng Anh một cách chính xác và đúng để đạt được điểm tốt đa trong các bài thi và kiểm tra môn tiếng Anh.

3. Cách dùng của “For”

Cũng giống như cách dùng của “Since”, cách sử dụng của “For” cũng đa dạng trong các trường hợp cụ thể trong câu. Nhưng “For": được dùng rộng hơn so với “Since”, thực tế “For” được với tất cả các thì khi đóng vai trò là một giới từ hay trạng từ, “For” được dùng diễn tả khoảng giờ gian được nói đến nhưng đối với thì hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn giản, khoảng thời gian bắt đầu trong quá khứ và có thể kéo dài đến hiện tại hoặc không, còn ở các thì còn lại thì khoảng thời gian xảy ra ở thời điểm cụ thể đó.

+ "For" dùng trong câu ở thì hiện tại để diễn tả thời gian ở hiện tại

Ví dụ :

He goes to school for 6 day a week – Anh ấy đi học 6 ngày 1 tuần.

+ “For” dùng trong câu ở thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả thời gian ở hiện tại nhưng còn tiếp diễn về sau.

Ví dụ :

I am finding a new job for two day – Tôi tìm công việc mới trong khoảng 2 ngày.

+ “For” dùng trong câu ở thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ :

We have just gone for half a day – Chúng tôi vừa mới đi được nửa ngày

+ “For” dùng trong câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ :

I have been studying english for 2 months – Tôi đã học tiếng Anh mới được 2 tháng.

+ “For” dùng trong câu ở thì quá khứ

Ví dụ:

She was a doctor for 1 year- Cô ấy đã làm bác sĩ được 1 năm.

+ “For” dùng trong câu ở thì tương lai

Ví dụ : I will reach my goal for about 2 years – Tôi sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong khoảng 2 năm.

cách sử dụng for

+ Ngoài ra “For” dùng với chức năng là giới từ với những mục đích sau

  • “For” dùng để chỉ mục đích

Ví dụ:

I’m sorry, The car is not for sale – Tôi xin lỗi, chiếc ô tô này không bán

  • “For” dùng để chỉ đại diện làm việc cho

Ví dụ :

She works for a big company – Cô ấy làm việc cho một công ty lớn.

  • ““For” dùng trong câu hỏi chỉ sự đồng ý

Ví dụ :

Who's for dance ? = Who wants to dance? – Ai là người đồng ý nhảy với tôi ?

  • “For’ dùng trong câu hiểu là “ nghĩa là …”

Ví dụ :

You are looking for mean – Bạn đang tìm kiếm “nghĩa là”

+ “For” còn được dùng khi đi kèm với các từ để trở thành một cụm từ với nghĩa đặc biệt

Ví dụ :

Look for + somebody/ something : Tìm kiếm ai đó, cái gì

Good for (adj) : tốt cho

Famous for something ( adj ) : Nổi tiếng về cái gì

Necessary for : cần thiết cho

Helpful / useful for : có ích, có lợi

Call for somebody/ something : cho gọi ai đó/ cần cái gì đó

Bad for : Xấu cho

Sorry for : xin lỗi/ lấy làm tiếc cho

Search for : tìm kiếm

+ "For" cũng giống như cách sử dụng của since, for còn được sử dụng ở một số cấu trúc viết lại câu ở các thì quá khứ và hoàn thành trong tiếng Anh, cụ thể:

  • "For" để viết lại câu chuyển đổi từ quá khứ sang hoàn thành

S + last + V2/-ed + time +ago

=>   S + have/ has + Not + for +time

  • “For” dùng trong câu viết lại lời cảm ơn

Thanks sb for V-ing/ N

  • “For” dùng trong câu viết lại lời xin lỗi

S + apologized to sb for Ving

  • “For” sử dụng trong các câu chuyển đổi hiện tại hoàn thành sang quá khứ với mốc thời gian giống như chuyển đổi since.

Những cách sử dụng trên là các cách hay được sử dụng nhiều nhất trong các dạng bài tập liên quan đến viết lại câu, các dạng bài liên quan đến các thì hiện tại và hoàn thành, quá khứ. Cả since và for đều diễn tả thời gian diễn ra cụ thể tại thời điểm được nói đến, chỉ khác nhau ở việc áp dụng các cấu trúc liên quan đến since và for vào bài tập là khác nhau.

4. Phương pháp để nắm tốt cách sử dụng “Since” và “For”

Ghi nhớ tiếng Anh không phải là điều dễ dàng, không phải là ngày một ngày hai mà là một quá trình dài cần sự tìm tòi, nghiên cứu học hỏi cao, đặc biệt ghi nhớ cách sử dụng của Since và For, trước hết, các bạn học sinh cần hiểu chắc chắn bản chất, ý nghĩa của since và for trong tiếng Anh. Khi hiểu rõ cách sử dụng của since và for rồi, việc ghi nhớ mới dễ dàng. Một số cách ghi nhớ cách sử dụng since và for hiệu quả

phương pháp học tốt since for

+ Phải có sự tập trung và ghi chép đầy đủ kiến thức học trên lớp, đặc biệt là cách sử dụng của các thì trong tiếng Anh, dấu hiệu nhận biết cũng như ý nghĩa của chúng, vì nó liên quan đến cách sử dụng của since và for

+ Ghi nhớ các cấu trúc hay công thức sử dụng since và for bằng giấy ghi nhớ với đủ sắc màu các bạn yêu thích, dán lên tường hay góc học tập, những nơi các bạn hay nhìn rõ. Như thế, giúp các bạn ghi nhớ tốt hơn hoặc khi quên kiến thức thì không mất thời gian tìm kiếm mà có thể mở ra xem và củng cố lại kiến thức.

+ Học cách sử dụng của since và for hiệu quả bằng việc luyện tập nhiều các bài tập liên quan đến viết lại câu, bài tập chia động từ liên quan đến các thì hiện tại, hoàn thành, quá khứ và có xuất hiện since và for. Thực hành nhiều, giúp các bạn ghi nhớ lâu hơn, một phần giúp các bạn phát hiện ra những cụm từ hay những cấu trúc mới của since, for mà bạn chưa từng gặp.

+ Học tập cần có sự kiên trì cao, cũng như cân đối trong học tập là cần thiết mà mỗi phụ huynh nên có kế hoạch tốt nhất cho các bạn trẻ. Lựa chọn một gia sư tiếng Anh tốt củng cố lại kiến thức cho học sinh là quan trọng, nhất là khi trẻ đối diện với các kỳ thi quan trọng. Một gia sư tốt sẽ giúp các bạn học sinh có phương pháp học tập phù hợp nhất và vieclam123.vn luôn đồng hành với phụ huynh trong việc tìm kiếm gia sư chất lượng và hiệu quả đem lại cao, thành công của các bạn là niềm tự hào của cha mẹ, và thành tích đó cũng một phần đánh giá được năng lực giảng dạy của gia sư tại nhà cho học sinh.

>> Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ngành tiếng anh thương mại học trường nào
Ngành Tiếng Anh thương mại học trường nào uy tín, chất lượng?
Tiếng Anh thương mại là một ngành quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Vậy thì ngành tiếng Anh thương mại học trường nào thì uy tín, chất lượng?

Chill là gì
Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

Cấu trúc More and More
Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

Mẹo thi part 1 TOEIC
Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.