close
cách
cách cách cách

Xin chào tiếng Hàn và những câu giao tiếp cơ bản thường dùng nhất

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Nếu bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn Quốc chưa lâu, hãy khởi đầu từ câu Xin chào tiếng Hàn và những câu chào hỏi, tạm biệt thường dùng để giao tiếp dưới đây.

1. Xin chào tiếng Hàn và những câu chào hỏi, tạm biệt thường dùng

Đây là những kiến thức tiếng Hàn cơ bản nhất mà ai muốn học tiếng Hàn cũng cần phải nắm chắc và sử dụng thường xuyên trong giao tiếp. Xin chào tiếng Hàn và những câu chào hỏi, tạm biết đầy đủ, chi tiết dưới đây để bạn học và áp dụng cho mình:

Xin chào tiếng Hàn và những câu chào hỏi, tạm biệt thường dùng cho người mới bắt đầu.

* 안녕? – Phiên âm là An-nyong?): Nghĩa là Chào bạn

* 안녕하십니까? - Phiên âm là An-nyong-ha-sim-ni-kka?: Nghĩa là Chào bạn.

* 안녕하세요? - Phiên âm là An-nyong-ha-sê-yo?: Nghĩa là Chào bạn.

* 좋은 아침입니다: Nghĩa là Chào buổi sáng

* 안녕하세요: Nghĩa là Chào buổi chiều

* 안녕하세요: Nghĩa là Chào buổi tối

* 안녕히 주무세요: Nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 만나서 반갑습니다. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da: Nghĩa là Rất vui được gặp bạn.

* 만나서 반가워. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-ga-wo: Nghĩa là Rất vui được gặp bạn.

*오래간만이에요. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-i-ê-yo: Nghĩa là Lâu rồi không gặp bạn

* 오래간만입니다. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-im-ni-da: Nghĩa là Lâu rồi không gặp bạn.

* 잘 지내요. - Phiên âm là Jal-ji-ne-yo: Nghĩa là Tôi bình thường.

* 그저 그래요. - Phiên âm là Gư-jơ-gư-re-yo: Nghĩa là Tàm tạm, bình thường.

* 괜찮습니다. - Phiên âm là Kuen-chan-ssưm-ni-da: Nghĩa là Mọi thứ đều ổn.

* 괜찮아. - Phiên âm là Kuen-cha-na-yo: Nghĩa là Tôi không sao hay Tôi ổn mà.

* 또 뵙겠습니다 - Phiên âm là Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da: Nghĩa là Hẹn gặp lại bạn.

* 미안합니다. - Phiên âm là Mi-an-ham-ni-da: Nghĩa là Tôi xin lỗi

* 늦어서 미안합니다. - Phiên âm là Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da: Nghĩa là Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.

* 감사합니다 - Phiên âm là Gam-sa-ham-ni-da: Nghĩa là Cảm ơn

* 고마워. - Phiên âm là Go-ma-wo: Nghĩa là Cảm ơn.

* 고맙습니다. - Phiên âm là Go-map-sưm-ni-da: Nghĩa là Cảm ơn

* 뭘요 - Phiên âm là Mwol-yo: Nghĩa là Không có gì.

* 아니예요 - Phiên âm là A-ni-yê-yo: Nghĩa là Không có gì

* 네/예 - Phiên âm là Nê/Yê: Nghĩa là Vâng

* 응/어 - Phiên âm là Eung/ơ: Nghĩa là Yeah

* 저기요- Phiên âm là Jơ-gi-yo: Nghĩa là Này

* 잠깐만요/잠시만요 - Phiên âm là Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô: Nghĩa là Làm ơn đợi chút ạ.

* 아니 - Phiên âm là A-ni: Nghĩa là Không phải

* 아니요/ 아뇨- Phiên âm là A-ni-yô/A-nyô: Nghĩa là Không

* 안녕히 가세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-se-yô: Nghĩa là Tạm biệt

* 잘 가 - Phiên âm là Jal ga: Nghĩa là Tạm biệt (mình đi đây)

* 안녕히 가십시오 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-sip-si-ô: Nghĩa là Tạm biệt.

* 잘 있어- Phiên âm là Jal is-sơ: Nghĩa là Tạm biệt, tôi đi đây.

* 안녕히 계세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi gyê-sệ-yô: Nghĩa là Goodbye.

* Muốn hỏi Bạn có khỏe không là 안녕하세요?

* 좋아요, 고마워요: Nghĩa là Tôi khỏe, cảm ơn bạn

* 당신은요?: Nghĩa là Còn bạn?

* 환영합니다: Nghĩa là Chào mừng

* 좋은 하루 되세요: Nghĩa là Chúc một ngày tốt lành

* 나중에 봐요: Nghĩa là Hẹn gặp lại bạn sau

* 내일 봐요: Nghĩa là Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.

* 아름다운 날입니다: Nghĩa là Đó là một ngày đẹp trời.

* 죄송합니다: Nghĩa là Xin lỗi khi vô tình va vào ai đó.

* Muốn nói Tôi có thể giúp gì được không? là 무엇을 도와 드릴까요?:

* 잘자요! - Phiên âm là Jal ja yo: Nghĩa là Chúc ngủ ngon

* 안영히 주무새요! - Phiên âm là An young hi chu mu se yo: Nghĩa là Chúc ngủ ngon.

* 즐겁게보내새요! - Phiên âm là Chư ko un bo ne se yo: Nghĩa là Chúc vui vẻ.

* 생일죽아합니다 - Phiên âm là Seng il chu ka ham ni ta: Nghĩa là Chúc mừng sinh nhật tiếng Hàn.

Xin chào tiếng Hàn có nhiều cách nói khác nhau rất đa dạng cho người học trong giao tiếp.

* 만나서 반갑습니다 - Phiên âm là Man na so ban gap sưm mi ta: Nghĩa là Rất vui được làm quen.

* 잘지냈어요? 저는 잘지내요- Phiên âm là Jal ji net so yo: Nghĩa là Bạn có khỏe không? Cảm ơn, tôi khỏe

* 이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요 - Phiên âm là I rưm mi mu ót si e yo: Nghĩa là Tên bạn là gì? Tên tôi là...

* 안녕히게세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ke se yo. tto boa yo: Nghĩa là Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

* 안녕히가세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ka se yo. tto boa yo: Nghĩa là Tạm biệt. Hẹn gặp lại.

* 몇살 이세요? 저는 … 살이에요 - Phiên âm là Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Nghĩa là Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi... tuổi

* 괜찬아요! - Phiên âm là Khuen ja na yo: Nghĩa là Không sao đâu.

* 알겠어요 - Phiên âm là Al get so yo: Nghĩa là Tôi biết rồi.

* 모르겠어요 - Phiên âm là Mo rư get so yo: Nghĩa là Tôi không biết.

* 다시 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm sẽ đọc là Ta si mal sư me ju si get so yo?: Nghĩa là Bạn làm ơn nói lại được không?

* 한국어 조금 할 수있어요- Phiên âm là Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: Nghĩa là Tôi có thể nói được một chút tiếng Hàn.

* 천천히 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm là Chon chon hi mal sư me ju si get so yo: Nghĩa là Bạn có thể nói chậm một chút được không?

Mỗi một nội dung có tới vài cách nói khác nhau mà bạn cần ghi nhớ để áp dụng trong khi học ngôn ngữ này nhé.

2. Những câu hỏi giao tiếp tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

Những người mới bắt đầu học tiếng Hàn chưa lâu để có thể bắt đầu giao tiếp cơ bản, bạn nên học các câu hỏi giao tiếp thông dụng trong tiếng Hàn để sử dụng như:

Những câu hỏi giao tiếp tiếng Hàn

* Muốn hỏi Tên bạn là gì? là 이름이 뭐예요? - Phiên âm sẽ đọc là i-rư-mi muơ-yê -yô?

* 누구예요? - Phiên âm là nu-cu-yê -yô: Nghĩa là Ai đó?

* Muốn hỏi Người đó là ai vậy? là 그사람은 누구예요? - Phiên âm sẽ đọc là cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô?

* Muốn hỏi Bây giờ bạn đang sống ở đâu vậy? là 지금 어디예요? - Phiên âm sẽ đọc là chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?

* 무슨일이 있어요? - Phiên âm là mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô: Nghĩa là Có chuyện gì vậy?

* Muốn hỏi Bạn từ đâu đến vậy? là 어디서 오셧어요? - Phiên âm sẽ đọc là ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?

* Muốn hỏi Nhà bạn ở khu vực nào vậy? là 집은 어디예요? - Phiên âm sẽ đọc là chi-pưn ơ-ti-yê -yô?

* 뭐예요? - Phiên âm là muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái gì vậy?

* 왜요? - Phiên âm là oe-yô: Nghĩa là Tại sao?

* Muốn hỏi Ông Kim có ở đây không? là 김선생님 여기 계세요? - Phiên âm sẽ đọc là Kim-xơn-xeng-nim yơ-gi -kyê -xê -yô ?

* 미스김 있어요? - Phiên âm là mi-xư -kim ít-xơ-yô: Nghĩa là Cô Kim có ở đây không?

* 어때요? Phiên âm là Ơ-te-yô: Nghĩa là Thế nào rồi/Sao rồi/Có được không?

*언제 예요? - Phiên âm là Ơn-chê -yê -yô: Nghĩa là Bao giờ/Khi nào?

* 이게 뭐예요? - Phiên âm là i-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái này là gì?

* 저게 뭐예요? - Phiên âm là chơ-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là Cái kia là gì?

* 뭘 하고 있어요? - Phiên âm là muơl ha-kô -ít-xơ-yô: Nghĩa là Bạn đang làm gì vậy?

* 얼마예요? - Phiên âm là Ơl-ma-yê -yô: Nghĩa là Bao nhiêu tiền?

Đây là những câu giao tiếp tiếng Hàn ở trình độ cơ bản nhất mà ngay từ khi bắt đầu học, bạn cần nắm được và có thể áp dụng ngay trong giao tiếp của mình.

3. Những câu giao tiếp tiếng Hàn khi du lịch Hàn Quốc

Du lịch Hàn Quốc là trải nghiệm hấp dẫn mà nhiều người Việt hiện nay muốn có. Nếu bạn có điều kiện và thời gian tới xứ sở kim chi mà không thông thạo tiếng Hàn sẽ làm giảm sự hấp dẫn của chuyến đi nhiều phần. Vì vậy hãy học nhanh những câu giao tiếp cho chuyến du lịch sắp tới của mình dưới đây nhé. Những trường hợp phổ biến mà người đi du lịch Hàn Quốc thường gặp như đi hỏi đường của dân phượt, đi mua sắm, đi ăn uống và phòng trong trường hợp bị lạc đường bạn cần phải xử lý ra sao sẽ có trong phần nội dung dưới đây.

Những câu giao tiếp tiếng Hàn khi du lịch Hàn Quốc

3.1. Khi đi mua sắm, bạn cần học những câu giao tiếp nào?

Trải nghiệm mua sắm là điều không thể thiếu khi du lịch Hàn Quốc. Bạn có thể mua đồ ăn thực uống, đi mua giày dép, quần áo, quà lưu niệm. Để đi mua sắm thuận lợi, bạn nên học ở nhà trước những câu giao tiếp sau để dễ dàng nói chuyện với người bán hàng và thể hiện ý muốn của mình:

* 이거 얼마나예요 - Phiên âm là i keo eol ma na ye yo: Nghĩa là Cái này bao nhiêu tiền vậy?

* Muốn hỏi Tôi có mặc thử xem vừa không được không? là 입어봐도 되나요? - Phiên âm là ipo boa do due na yo

* 조금만 깎아주세요? - Phiên âm là cho gưm man kka kka chu se yo: Nghĩa là Có thể giảm giá một chút được không?

* Muốn hỏi Bạn mang thẻ tín dụng hay không? là 신용카트 되나요? - Phiên âm là sin yeong kha thư due na yo

* 이걸로 주세요 - Phiên âm là i kol lo chu se yo: Nghĩa là Tôi sẽ lấy cái này.

* 영수증 주세요? - Phiên âm là yeong su chưng chu se yo: Nghĩa là Cho tôi lấy hóa đơn được không?

Câu giao tiếp khi đi mua sắm ở Hàn Quốc

3.2. Những câu giao tiếp trong trường hợp khẩn cấp khi du lịch Hàn Quốc

Trong chuyến du lịch Hàn Quốc, nếu gặp những trường hợp sau, bạn có thể dùng các câu giao tiếp:

* 여권을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: Nghĩa là Tôi bị mất hộ chiếu.

* 지갑을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là chi gap pưl i reo beo ryeot so yo: Nghĩa là Tôi bị mất ví tiền.

* Muốn nói Tôi bị lạc đường là 길을 잃었어요 - Phiên âm là kil ruwl i reo beo ryeot so yo

* 도와주세요 - Phiên âm là do oa chu se yo: Nghĩa là Hãy giúp tôi

* 대사관이 어디에 있어요? - Phiên âm là de sa quan ni eo di e it seo yo: Nghĩa là Đại sứ quán ở đâu?

* Muốn hỏi Cho tôi hỏi đồn cảnh sát gần đây nhất? là 가장 가까운 경찰서가 어디에요? - Phiên âm sẽ đọc là ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo

* Muốn nói Tôi mượn điện thoại của bạn chút xíu được không? là 당신의 전화기를 빌릴수 있을까요? - Phiên âm sẽ đọc là dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo

3.3. Những câu giao tiếp dùng hỏi đường khi du lịch Hàn Quốc

Muốn hỏi đường khi ra ngoài trong chuyến du lịch Hàn Quốc, bạn sẽ hỏi các câu sau:

Những câu giao tiếp dùng hỏi đường khi du lịch Hàn Quốc

* 어디에서 댁시를 타요? - Phiên âm là eo di e seo tek si rul tha yo: Nghĩa là Tôi có thể bắt taxi ở đâu?

* 여기는 어디에요? - Phiên âm là yeo ki nưn eo di e yo: Nghĩa là Cho hỏi đây là ở đâu vậy?

* 이곳으로 가주세요 - Phiên âm là i kot su ro ka chu se yo: Nghĩa là Hãy đưa tôi đến địa chỉ này.

* 버스정류장이 어디세요? - Phiên âm là beo su cheong ryu chang eo di se yo: Nghĩa là Trạm xe buýt ở đâu vậy?

* Muốn nói Làm ơn chỉ cho tôi ngân hàng ở gần đây được không? sẽ có câu là 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요? - Phiên âm sẽ đọc là Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?

* 여기서 세워주세요 - Phiên âm là yeo ki seo se uo chu se yo: Nghĩa là Làm ơn hãy dừng lại ở đây.

3.4. Những câu giao tiếp tiếng Hàn khi đi nhà hàng

Vào nhà hàng ăn uống trong chuyến du lịch Hàn Quốc, bạn có thể sử dụng các câu giao tiếp sau đây:

* Muốn đề nghị Có thể giới thiệu cho tôi vài món được không? sẽ có câu là 추천해주실 만한거 있어요? - Phiên âm sẽ đọc là chu chon he chu sil man han keo isso yo

* Muốn hỏi Có thể cho tôi xem thực đơn được không? sẽ có câu là 메뉴 좀 보여주세요? - Phiên âm sẽ đọc là me nyu chom bo yeo chu se yo

* Muốn nói Cho tôi xin một chút nước sẽ là 물 좀 주세요 - Phiên âm là mul chom chu se yo

* 이것과 같은 걸로 주세요 - Phiên âm là i keot koa keol lo chu se yo: Nghĩa là Làm ơn cho tôi món này.

* 맵지안게 해주세요- Phiên âm là mep ji an ke he chu se yo: Nghĩa là Đừng nấu cay quá nhé.

* Muốn nói Hãy thanh toán cho tôi. sẽ có câu trong tiếng Hàn là 계산서 주세요 - Phiên âm sẽ đọc là kye san seo chu se yo

Chủ đề giao tiếp tiếng Hàn được nhiều người quan tâm khi muốn thực hiện chuyến du lịch Hàn Quốc với nhiều trải nghiệm hấp dẫn, thú vị nhất. Bạn chỉ cần dành chút thời gian học trước những câu hội thoại ở trên gợi ý sẽ giúp chuyến đi của bạn trở nên thuận lợi hơn, thú vị hơn nhiều mà không mất quá nhiều thời gian hay nảy sinh tâm lí ngại học ngoại ngữ của mình.

Tóm lại, Xin chào tiếng Hàn là một câu phổ biến nhất mà bạn sẽ được học ngay từ khi bắt đầu học tiếng Hàn. Nội dung này nằm trong phần học tiếng Hàn cơ bản của bất kì người học nào mà ai cũng không thể không nhớ, không thể không học. Hy vọng những mẫu câu hội thoại trong bài viết đã mang tới cho bạn những nội dung mà mình đang cần và có thể áp dụng vào học ngay.

Đăng ký khóa học tiếng Anh giao tiếp

>> Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
kế hoạch truyền thông sự kiện
Timeline kế hoạch truyền thông sự kiện mà bạn không nên bỏ lỡ
Tổng quan về kế hoạch truyền thông sự kiện. Tổng quan về timeline truyền thông sự kiện. Tìm hiểu các giai đoạn trong timeline truyền thông sự kiện.

mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể
Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể và một số quy định
Mẫu đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể. Thanh toán tiền bảo hiểm thân thể. Nội dung đơn đề nghị thanh toán tiền bảo hiểm thân thể.

ARC là gì
ARC là gì? ARC được dùng phổ biến ở những lĩnh vực nào?
ARC là gì? Vốn là một thuật ngữ mang nhiều nghĩa, vậy nên bạn cần tìm hiểu rõ về thuật ngữ này để có cách sử dụng hiệu quả trong từng hoàn cảnh khác nhau.

mẫu biên bản xác minh
Hướng dẫn viết mẫu biên bản xác minh đúng chuẩn và chi tiết nhất
Mẫu biên bản xác minh được sử dụng để làm những gì? Làm thế nào viết mẫu biên bản xác minh cho đúng chuẩn? Hướng dẫn viết mẫu biên bản xác minh.