cách
cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

  search

  Từ đồng âm tiếng Anh là gì? Những cặp từ đồng âm thú vị nhất

  image Lê Hồng Hạnh
  image

  04/08/2020

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  Từ đồng âm tiếng Anh là những từ có cách viết và cách phát âm gần giống nhau nhưng lai mang nét nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cùng điểm danh những cặp từ đồng âm khác nghĩa sau đây nhé.

  1. Từ đồng âm tiếng Anh là gì?

  Từ đồng âm trong tiếng Anh là gì

  Từ đồng âm trong tiếng Anh là những từ có cách phát âm giống nhau hoàn toàn hoặc gần giống nhau nhưng có nét nghĩa hoàn toàn khác biệt. 

  Từ đồng âm trong tiếng Anh có hai loại là từ đồng âm toàn bộ và từ đồng âm từng phần.

  • Từ đồng âm toàn bộ: từ đồng âm toàn bộ trong tiếng Anh là những từ có chung cách viết, cách phát âm, cùng từ loại (danh từ, động từ, tính từ) nhưng lại có nét nghĩa hoàn toàn khác nhau.

  Ví dụ: Seal (n): vừa có nghĩa là niêm phong, cũng có nghĩa là hải cẩu

  • Từ đồng âm từng phần: Từ đồng âm từng phần trong tiếng Anh là những từ giống nhau về cách viết và cách phát âm nhưng có thể khác nhau về từ loại và cũng khác nhau hoàn toàn về nét nghĩa.

  Ví dụ: Pail(n): cái thùng, Pale (adj): tính từ

  2. Những cặp từ đồng âm trong tiếng Anh

  Dưới đây là tổng hợp những cặp từ đồng âm trong tiếng Anh có thể dễ gây nhầm lẫn cho các bạn.

  Những cặp từ đồng âm trong tiếng Anh

  1. dear & deer

  • dear: (adj) /dɪə(r)/: thân mến, được sử dụng ở đầu một bức thư trước tên hoặc tiêu đề; (noun) người thân mến.

  • deer: (noun) /dɪə(r)/ : con nai

  Ví dụ:

  Dear Sir,…. (Ngài …. thân mến): dùng để mở đầu bức thư

  My dears (những người thân của tôi): cách nói gần gũi, thân mật

  2. bare & bear

  • bare (adj) /beə(r)/: trần trụi, không được bao phủ bởi bất cứ thứ gì.
  • bear (noun) /beə(r)/: con gấu.

  3. cell & sell

  • cell (noun) /sel/:  tế bào.
  • sell (verb) /sel/:  bán hàng.

  4. eye & I

  • eye (noun) /aɪ/ : mắt
  • I (đại từ) /aɪ/: tôi

  5. for & four

  • for (giới từ) /fɔː(r)/
  • four (noun) /fɔː(r)/:  Số 4

  6. flour & flower

  • flour (noun) /ˈflaʊə(r)/: Bột mì.
  • flower (noun) /ˈflaʊə(r)/: bông hoa.

  7. hear & here

  • hear (verb) /hɪə(r)/: nghe.
  • here (adv) /hɪə(r)/:  ở đây.

  8. feat, feet

  • feat: (noun) /fiːt/ : kỹ năng đặc biệt.
  • feet : (noun) /fiːt/ : chân (số nhiều của foot).

  9. allowed & aloud

  • allowed: /əˈlaʊd/: được cho phép
  • aloud : (adv) /əˈlaʊd/: (tiếng nói) mà người khác có thể nghe được

  10. pair & pear

  • pair (noun) /peə(r)/: đôi, cặp.
  • pear (noun)  /peə(r)/: quả lê.

  11. ate & eight

  • ate (verb) /eɪt/: Ăn. Quá khứ đơn của động từ “eat”.
  • eight (noun) /eɪt/:Số 8.

  12. to, too & two

  • to (giới từ) /tuː/.
  • too (adv) /tuː/: quá / rất. Thường đi trong cấu trúc “too …. to ….. (quá … đến nỗi không thể ….)
  • two (noun) /tuː/: Số 2.

  13. knight & night

  • knight (noun) /naɪt/: hiệp sĩ.
  • night (noun) /naɪt/: buổi đêm.

  14. mail & male

  • mail (noun) /meɪl/: lá thư.
  • male (noun) /meɪl/: con trai, đàn ông, giống đực.

  15. meat & meet

  • meat (noun) /miːt/: Thịt.
  • meet (verb) /miːt/: Gặp gỡ.

  16. right & write

  • right (adj) /raɪt/: phải, phù hợp, đúng.
  • write (verb) /raɪt/: viết.

  17. wear & where

  • wear (verb) /weə(r)/: mặc, mang, đeo.
  • where (liên từ) /weə(r)/: nơi; thường dùng để hỏi về nơi chốn.

  18. son & sun

  • son (noun) /sʌn/: con trai.
  • sun (noun) /sʌn/: mặt trời.

  19. sight & site

  • sight (noun) /saɪt/: tầm nhìn.
  • site (noun) /saɪt/: địa điểm.

  20. hour & our

  • hour (noun) /ˈaʊə(r)/: giờ.
  • our (đại từ) /ˈaʊə(r)/: của chúng tôi. Hình thức tính từ sở hữu của “we”.

  21. buy, by & bye

  • buy (verb) /baɪ/: mua.
  • by (giới từ) /baɪ/
  • bye (cảm thán) /baɪ/:  dạng rút ngắn của “goodbye” (chào tạm biệt).

  22. know & no

  • know (verb) /nəʊ/: biết.
  • no (từ hạn định) /nəʊ/: không.

  23. fairy & ferry

  • fairy (noun) /ˈferi/: nàng tiên.
  • ferry (noun) /ˈferi/: phà.

  24. dew & due

  • dew (now) /djuː/:  giọt sương.
  • due (adj) /djuː/: đến hạn; hết hạn.

  25. check & cheque

  • check: (verb) /tʃek/ : kiểm tra.
  • cheque: (noun) /tʃek/ : ngân phiếu.

  26. their & there

  • their (đại từ) /ðeə(r)/: của họ. Tính từ sở hữu của “they”.
  • there (adv) /ðeə(r)/: ở đó, chỗ đó.

  27. board & bored

  • board: (noun) /bɔːd/ : cái bảng.
  • bored: (adj) /bɔːd/ : nhàm chán.

  28. flaw & floor

  • flaw: (noun) /flɔː/: lỗi.
  • floor: (noun) /flɔː/: sàn nhà.

  29. billed & build

  • billed: (verb) /bɪld/: lập hóa đơn.
  • build: (verb) /bɪld/: xây dựng.

  30. band & banned

  • band: (noun) /band/:  ban nhạc.
  • banned: (verb) /band/: cấm.

  31. stationery & stationary

  • stationery  /ˈsteɪʃənri/: văn phòng phẩm

  • stationary /ˈsteɪʃənri/: yên tĩnh, đứng yên

  32. see & sea

  • See  /siː/ (v): nhìn

  • Sea  /siː/ (n): bãi biển

  33. principle (n) & principal (n)

  • principle (n)/ˈprɪnsəpl/: nguyên tắc

  • principal (n)/ˈprɪnsəpl/: hiệu trưởng

  34. compliment (v) & complement (v)

  • compliment (v)  /ˈkɒmplɪment/: khen ngợi

  • complement (v) /ˈkɒmplɪment/: bổ sung, bổ trợ

  35. break (v) & brake (v)

  • break (v) /breɪk/  : dập vỡ, làm vỡ 

  • brake (v) /breɪk/ : phanh lại, thắng lại

  36. Hear & here

  • Hear (V) /hɪr/: Nghe. 

  • Here (Adv)/hɪr/: Ở đây

  37. accessary & accessory

  • accessary (n): người giúp người khác phạm tôi

  • accessory (n): phụ kiện

  38. Ad & Add

  • Ad /æd/: dạng viết tắt của từ “Advertisement”

  • Add /æd/: thêm vào

  39. Ail & Ale

  • Ail (v) /eɪl/: gây khó khăn cho ai, cái gì

  • Ale (n) /eɪl/: một loại của bia, thường tối màu và có chút đăng hơn

  40. air & heir

  • Air (n)/er/: không khí

  • Heir (n) /er/: người thừa kế

  41. aisle &, isle

  • Aisle (n) /aɪl/: lối đi

  • Isle (n) /aɪl/: cù lao

  42. all & awl

  • All  /ɑːl/: tất cả

  • Awl /ɑːl/ : dùi của thợ đánh giày

  43. allowed & aloud

  • Allowed (v)  /əˈlaʊ/: cho phép

  • Aloud (adv)  /əˈlaʊd/: nói to, rõ ràng

  44. alms & arms

  • Alms (n) /ɑːmz/: Của bố thí

  • Arms (n) /ɑːmz/: cánh tay

  45. altar & alter

  • Altar (n) /ˈɑːl.tɚ/: ban thờ

  • Alter (v) /ˈɑːl.tɚ/: thay thế

  46. arc & ark

  • Arc (n) /ɑːrk/: hình vòng cung

  • Ark (n) /ɑːrk/: hmf đựng

  47. aren't & aunt

  • Aren’t /ɑːrnt/: are not, viết tắt của tobe “are” thêm not

  • Aunt  (n) /ænt/: cô

  48. auger & augur

  • Auger (n) /ˈɑː.ɡɚ/: cái khoan

  • Augur (n) /ˈɑː.ɡɚ/: người tiên đoán, người đoán được tương lai

  49. auk & orc

  • Auk : giống chim miền biển

  • Orc (n)  /ɔːrk/: một sinh vật được tưởng tượng là rất xấu xí, hung bạo, có trong sách của J.R.R Tolkien

  50. aural & oral

  • Aural (adj) /ˈɔː.rəl/: âm thanh

  • Oral (adj) /ˈɔː.rəl/: bằng lời nói, không được viết ra

  51. away & aweigh

  • Away (adv) /əˈweɪ/ : xa

  • Aweigh (adv)  /əˈweɪ/: rời khỏi neo đậu (thuyền)

  52. awe, oar, or, ore

  • Awe (n) /ɑː/: kính sợ, cảm giác vừa kính trọng ai đó lại vừa có sự sợ hãi hoặc ngạc nhiên về họ

  • Oar (n) /ɔːr/: mái chèo

  • or /ɔːr/: hoặc, là một liên từ để nối hai cụm từ, hai từ cùng từ loại

  • Ore (n) /ɔːr/: quặng

  53. axel & axle

  • Axel /aksəl/: sợi trục

  • Axle /aksəl/: trục xe

  54. bail & bale

  • Bail (n)  /beɪl/: bảo lãnh

  • Bale (n) /beɪl/: đóng thành kiện, những tờ giấy, vải, cỏ khô được xếp lại với nhau

  55. bait & bate

  • Bait (n) /beɪt/: mồi nhử

  • Bate (n)  /beɪt/: giảm bớt

  56. baize & bays

  • Baize (n) /beɪz/: nỉ, len, bọc bàn ghế

  • Bays (n) /beɪz/: vịnh

  57. bald & bawled

  • Bald (adj)  /bɑːld/: hói

  • Bawled (v) /bɑːl/: bị đánh đập

  58. ball & bawl

  • Ball (n)  /bɑːl/: trái bóng

  • Bawl (v)  /bɑːl/: đánh đập

  59. band & banned

  • Band (n)/bænd/: đội, nhóm, ban nhạc

  • Banned (v) /bænd/: bị cấm

  60. bard & barred

  • Bard (n) /bɑːrd/: nhà thơ

  • Barred (adj) /bɑːrd/: bị ngăn lại, gài, đóng

  61. bark & barque

  • Bark (n) /bɑːrk/: vỏ cây

  • Barque (n) /bɑːrk/: thuyền nhỏ

  62. baron & barren

  • Baron (n) /ˈber.ən/: nam tước

  • Barren (adj)  /ˈber.ən/: cằn cỗi

  63. base & bass

  • Base (n) /beɪs/: cơ sở

  • Bass (n) /beɪs/: âm trầm

  64. bay & bey

  • Bay (n) /beɪ/: vịnh

  • Bey (n) /beɪ/: quan tổng đốc

  65. bazaar & bizarre

  • bazaar (n)  /bəˈzɑːr/: chợ

  • bizarre (adj) /bəˈzɑːr/: kì quái

  66. be & bee

  • be (v)/bɪ/: là, thì, ở

  • bee (n): con ong

  67. beach & beech

  • Beach (n)/biːtʃ/: bãi biển

  • beech (n) /biːtʃ/: cây giẽ gai

  68. bean & been

  • bean (n)  /biːn/: đỗ xanh

  • been (v) /biːn/: quá khứ phân từ của be

  69. beat & beet

  • beat (v) /biːt/: đánh đập

  • beet (n) /biːt/: củ cải đường

  70. beau & bow

  • beau (n) /boʊ/: bảnh bao, sang trọng, người si tình

  • bow (v) /baʊ/: cúi chào

  71. beer & bier

  • beer (n) /bɪr/: bia

  • bier (n) /bɪr/: cái giá để hòm xuống

  72. bell & belle

  • Bell (n) /bel/: chuông

  • Belle (n) /bel/: mỹ nhân

  73. berry, bury

  • Berry (n) /ˈber.i/: quả mọng

  • Bury (v) /ˈber.i/: chôn cất, mai táng

  74. berth, birth

  • Berth (n)  /bɝːθ/: cảng, bến, nơi đậu của tàu, thuyền

  • Birth (n) /bɝːθ/: sự sinh đẻ

  75. bight, bite, byte

  • Bight (n)  /baɪt/: nhẹ, phần vòng vào, phần lõm

  • Bite (v) /baɪt/: cắn

  • Byte (n) /baɪt/: Một đơn vị thông tin trên máy tính, bao gồm một nhóm, thường là 8 bit

  76. billed, build

  • Billed /bild/: đưa, gửi cho ai đó một hóa đơn yêu cầu tiền mà họ nợ cho một sản phẩm, dịch vụ.

  • Build (v)  /bɪld/: xây dựng

  77. bitten, bittern

  • Bitten (v) /ˈbɪt.ən/: cắn

  • Bittern (n)  /ˈbɪt̬.ɚn/: một giống vạt

  78. blew, blue

  • Blew (v) /bluː/ : thổi

  • Blue (n) /bluː/: màu xanh da trời

  79. bloc, block

  • Bloc (n) /blɑːk/: khối, một nhóm người có chung sở thích, chung lợi ích chính trị

  • Block (n) /blɑːk/: khuôn, khối lớn, một nhóm vuông của các tòa nhà

  80. boar, bore

  • Boar (n) /bɔːr/: con heo rừng

  • Bore (v) /bɔːr/: chán, khoan, làm phiền

  81. board, bored

  • Board (n) /bɔːrd/: bảng

  • Bored (adj)  /bɔːrd/: chán

  82. boarder, border

  • Boarder (n) /ˈbɔːr.dɚ/: nội trù

  • Border (n) /ˈbɔːr.dɚ/: biên giới

  83. bold, bowled

  • Bold (adj) /boʊld/: dũng cảm, bạo dạn

  • Bowled (v) /boʊld/: cúi đầu

  84. boos, booze

  • Boos (v) /buː/: thể hiện sự không tán thành, không đồng ý

  • Booze (n) /buːz/: rượu

  85. born, borne

  • Born (v) /bɔːrn/: sinh ra

  • Borne (v) /bɔːrn/: chịu đựng

  86. bough, bow

  • Bough (n) /baʊ/: cành cây

  • Bow(n) /baʊ/: cây cung

  87. boy, buoy

  • Boy (n) /bɔɪ/: đứa trẻ là bé trai

  • Buoy (n) /ˈbuː.i/: phao

  88. brae, bray

  • Brae (n)/bra/ : áo ngực

  • Bray (v) /breɪ/: tạo ra tiếng động lớn

  89. braid, brayed

  • Braid (n) /breɪd/: một dải vải mỏng hoặc sợi xoắn được gắn vào quần áo, đồng phục hoặc những thứ khác để trang trí

  • Brayed (v) /breɪ/: tạo ra tiếng động lớn

  90. braise & braze

  • Braise (v) /breɪz/: om, hình thức nấu thức ăn từ từ trong chất lỏng 

  • Braze (v) /breɪz/: hàn đồ vật, làm cho giống sắc đồng

  91. brake, break

  • Brake (n) /breɪk/: phanh, thiết bị dùng cho phương tiện để làm chậm tốc độ

  • Break (v) /breɪk/: làm hỏng, làm đổ vỡ

  92. bread, bred

  • Bread (n) /bred/: bánh mì

  • Bred (v) /bred/: nhân giống

  93. brews, bruise

  • Brews (v) /bruː/: rót bia, pha rượu, cất rượu

  • Bruise (n) /bruːz/: bầm tím, một vết thương ở da khiến cho da có màu sẫm hơn bình thường

  94. bridal, bridle

  • Bridal (adj) /ˈbraɪ.dəl/: của người phụ nữ sắp kết hôn

  • Bridle (n) /ˈbraɪ.dəl/:  cầu nối, đai ngựa để kiểm soát con ngựa

  95. broach, brooch

  • Broach (v)  /broʊtʃ/: cúi mình

  • Brooch (n) /broʊtʃ/: trâm cài tóc

  96. bur, burr

  • Bur (n) /bɝː/: vỏ có gai, người hay làm phiền người khác

  • Burr (n)  /bɝː/; Cách người Anh phát âm âm “r” khác với cách phát âm thông thường

  97. but, butt

  • But /bʌt: nhưng, (là một liên từ trong tiếng Anh)

  • Butt (n) /bʌt: phần còn thừa của điếu xì gà, phần chưa được hút của điều thuốc

  98. buyer, byre

  • Buyer (n)/ˈbaɪ.ɚ/ :người mua sắm

  • Byre (n) /ˈbaɪ.ɚ/: chuồng bò

  99. calendar, calender

  • calendar (n)  /ˈkæl.ən.dɚ/: lịch 

  • Calender (n)  /ˈkæl.ən.dɚ/: lịch 

  100. call, caul

  • Call (v) /kɑːl/ : gọi

  • Caul (n) /kɑːl/: màng mỏng, lưới bao tóc

  101. canvas, canvass

  • Canvas (n) /ˈkæn.vəs/: vải thô, dùng để làm lều, buốm, túi xách

  • Canvass (v) /ˈkæn.vəs/: cố gắng nhận được hỗ trợ về mặt chính trị, nhận được phiếu bầu.

  102. cast, caste

  • Cast (n)  /kæst/: diễn viên

  • Caste (n)  /kæst/: phân chia tầng lớp, đẳng cấp

  103. caster, castor

  • Caster (n) /ˈkæs.tɚ/: bình luận viên

  • Castor (n) /ˈkæs.tɚ/: bánh xe nhỏ, thường là trong một bộ, ở phía dưới chân để có thể di chuyển đồ vật dễ dàng.

  103. caught, court

  • Caught (v)  /kɑːt/ : bắt

  • Court(n)  /kɑːt/ : tòa án

  104. caw, core, corps

  • Caw (n) /kɑː/: tiếng quạ kêu

  • Core (n) /kɑː/: cốt lõi, trung tâm, ruột cây

  • Corp /kɑː/: thân

  105. cede, seed

  • Cede (v) /siːd/:nhượng lại

  • Seed (n) /siːd/: hạt giống

  106. ceiling, sealing

  • Ceiling (n) /ˈsiː.lɪŋ/: trấn nhà

  • Sealing (v) /ˈsiː.lɪŋ/: niêm phong

  107. censer, censor, sensor

  • Censer (n)/ sensər/: lư hương

  • Censor (v) /sensər/: kiểm duyệt

  • Sensor (n) /sensər/: cảm biến

  108. scent, sent

  • Scent (n) /sent/: Hương thơm

  • Sent (v) /sent/: quá khứ của /send/, gửi đi

  109. cereal, serial

  • cereal(n)  /ˈsɪr.i.əl/: ngũ cốc

  • serial (adj) /ˈsɪr.i.əl/; nối tiếp, có tính tiếp nối

  110. cheap, cheep

  • Cheap (adj) /tʃiːp/: rẻ

  • Cheep (n) /tʃiːp/: âm thanh của chim non

  111. check, cheque

  • Check (v)  /tʃek/: kiểm tra

  • Cheque (n)  /tʃek/: một hình thức thanh toán tiền, giấy ghi tiền trả

  112. choir, quire

  • Choir (n) /ˈkwaɪ.ɚ/: hợp xướng

  • Quire (n) /ˈkwaɪ.ɚ/: bài ca hợp xướng, một mảnh giấy

  113. chord, cord

  • Chord (n)/kɔːrd/: hợp âm

  • Cord (n)  /kɔːrd/: dây

  114. cite, sight, site

  • cite (v) /saɪt/: trích dẫn

  • sight (n) /saɪt/: cảnh

  •  site(n)/saɪt/ : trang, phía

  115. clack, claque

  • Clack (n) /klæk/: lời nói nhảm

  • Claque (n) /klæk/: ngột ngạt

  116. clew, clue

  • clew (v) /kluː/: khóa, cuốn buồm

  • Clue (n) /kluː/: gợi ý, đầu mối

  117. climb, clime

  • Climb (v) /klaɪm/: leo

  • Clime(n) /klaɪmz/: khí hậu

  118. close, cloze

  • close (v)/kloʊz/: đóng lại

  • Cloze /ˈklouz/: chỗ trống

  119. coal, kohl

  • Coal (n) /koʊl/: than

  • Kohl(n)  /koʊl/: phấn đen đánh mí mắt

  120. coarse, course

  • Coarse (adj)/kɔːrs/ : vô lễ, thô tục, thô lỗ

  • Course (n) /kɔːrs/: khóa học

  121. coign, coin

  • Coign (n) /kɔɪn/: địa điểm có thể dễ dàng nhìn thấy điều gì đó

  • Coin (n)  /kɔɪn/: đồng xu

  122. colonel, kernel

  • Colonel (n) /ˈkɝː.nəl/: đại tá

  • Kernel (n) /ˈkɝː.nəl/: hạt nhân

  123. complacent, complaisant

  • Complacent (adj)  /kəmˈpleɪ.sənt/ : tự mãn

  • Complaisant (Adj)  /kəmˈpleɪ.sənt/: khuyến khích, tính ân cần

  124. coo, coup

  • Coo (n) /kuː/: thì thầm, tiếng gù gù

  • Coup (n) /kuː/: đảo chính, việc làm táo bạo

  3. Bài tập về từ đống âm trong tiếng Anh

  Câu hỏi: Chọn đáp án đúng trong những đáp án dưới đây

  1. Venison is the meat from a………...

  1. Dear

  2. Deer

  2. He held the………...in his hand.

  1. Reigns

  2. Reins

  3. She tried to……..the painting

  1. Steel

  2. Steal

  4. He was a medieval……………

  1. night

  2. knight

  5. The house………..is huge

  1. site

  2. sight

  6. I gave them a ……….of my mind

  1. peace

  2. piece

  7. He ……...a ball at the office

  1. Threw

  2. Though

  8. They didn’t……..us of the danger when we cross the jungle.

  1. warn

  2. worn

  9. The student read the poems………

  1. Allowed

  2. Aloud

  Đáp án:

  1. B

  2. B

  3. B

  4. B

  5. A

  6. B

  7. A

  8. A

  9. B

  Như vậy, trên đây là tổng hợp từ đồng âm tiếng Anh thường gặp nhất. Hãy nắm vững các cặp từ này để tránh những nhầm lẫn khi làm bài tập tiếng Anh nhé.

  >> Tham khảo thêm ngay:

  Tôi là Lê Hồng Hạnh - Trợ lý Giám đốc tại Công Ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân. Với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực việc làm và tuyển dụng, tôi mong muốn mang đến những kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xây dựng hiệu quả quy trình tuyển dụng, hỗ trợ nâng cao công tác đào tạo ứng viên chuyên nghiệp, giúp các ứng viên có định hướng tốt đối với nghề nghiệp của mình.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  Chill là gì
  Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
  Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  15/06/2022

  Cấu trúc More and More
  Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
  Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  30/01/2021

  Mẹo thi part 1 TOEIC
  Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
  Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  08/10/2020

  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng
  Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về văn phòng đầy đủ nhất
  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng là chủ đề từ vựng thông dụng, thường dùng cho dân văn phòng ở môi trường làm việc với các tình huống giao tiếp thông dụng.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  01/10/2020