cách
cách cách cách cách
 • Chưa có tin nhắn nào!
 • KHÁM PHÁ 500+ CẨM NANG VIỆC LÀM HỮU ÍCH DÀNH CHO BẠN

  search

  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu thông dụng nhất

  image Lê Hồng Hạnh
  image

  26/09/2020

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  Bạn cần nắm được từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu để tham gia buổi phỏng vấn xin việc hoặc gặp gỡ đối tác nước ngoài. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Vieclam123.vn để nắm trọn bộ từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu nhé.

  1. Từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

  Dưới đây là tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu đầy đủ nhất bạn có thể tham khảo:

  A

  1. Additional premium /əˈdɪʃənl ˈpriːmiəm/: Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

  2. Air freight /eə freɪt/: Cước hàng không

  3. Actual wages /ˈækʧʊəl ˈweɪʤɪz/: Tiền lương thực tế

  B

  4. Bill of lading /bɪl ɒv ˈleɪdɪŋ/: Vận đơn

  5. Brokerage /ˈbrəʊkərɪʤ/: Hoạt động môi giới

  6. Bonded warehouse /ˈbɒndɪd ˈweəhaʊs/: Kho ngoại quan

  C

  7. Cargo deadweight tonnage / ˈkɑːgəʊ ˈtʌnɪʤ/: Cước chuyên chở hàng hóa

  8. Certificate of indebtedness /səˈtɪfɪkɪt ɒv ɪnˈdɛtɪdnɪs/: Giấy chứng nhận thiếu nợ

  9. Certificate of origin /səˈtɪfɪkɪt ɒv ˈɒrɪʤɪn/: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

  10. Customs declaration form /ˈkʌstəmz ˌdɛkləˈreɪʃən fɔːm/: Tờ khai hải quan

  11. Convertible debenture /kənˈvɜːtəbl dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành dola

  12. Contractual wages /kənˈtræktjʊəl ˈweɪʤɪz/ : Tiền lương khoán

  13. C&F( cost & freight) /kɒst & freɪt/ : Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm

  14. CIF( cost, insurance & freight) /kɒst, ɪnˈʃʊərəns & freɪt/: Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí

  15. Cargo /ˈkɑːgəʊ/: Hàng hóa, lô hàng, hàng chuyên chở (vận chuyển bằng máy bay)

  16. Container /kənˈteɪnə/: Thùng đựng hàng

  17. Customs /ˈkʌstəmz/: Thuế nhập khẩu, hải quan

  18. Contractual wages /kənˈtræktjʊəl ˈweɪʤɪz/: tiền lương khoán

  Từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

  D

  19. Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợ

  20. Declare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( để đóng thuế)

  21. Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợ

  22. Demand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay không kỳ hạn

  23. Debenture holder /dɪˈbɛnʧə ˈhəʊldə/(n): Người giữ trái khoán

  24. Delivery /dɪˈlɪvəri/(n): Sự vận chuyển hàng

  25. Export /ˈɛkspɔːt / (n/v): Xuất khẩu

  26. Entrusted export/import /ɪnˈtrʌstɪd ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/ (n): Xuất khẩu ủy thác( dịch vụ)

  27. Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): Quy trình xuất nhập khẩu

  28. Export/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): Thủ tục xuất nhập khẩu

  29. Export/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): Chính sách xuất/nhập khẩu

  30. Export/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): Giấy phép xuất/nhập khẩu

  F

  31. Freight /freɪt/( n): Hàng hóa chở trên tàu, cước phí

  32. Fiduciary loan /fɪˈʤuːʃiəri ləʊn/( n): Khoản cho vay không đảm bảo

  33. Freight to collect/freɪt tuː kəˈlɛkt/( n): Cước phí trả sau

  34. Freight prepaid/freɪt ˌpriːˈpeɪd/( n): Cước phí trả trước

  35. Freight payable at/freɪt ˈpeɪəbl æt/( n): Cước phí thanh toán tại

  36. Freight as arranged/freɪt æz əˈreɪnʤd/( n): Cước phí theo thỏa thuận

  37. FLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): Hàng nguyên container

  38. FTL: Full truck load/fʊl trʌk ləʊd/( n): Hàng giao nguyên xe tải

  39. Fixed interest-bearing debenture /fɪkst ˈɪntrɪst–ˈbeərɪŋ dɪˈbɛnʧə/: Trái khoán chịu tiền lãi cố định

  Từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

  I

  40. Import /ˈɪmpɔːt/( n/v): Nhập khẩu

  41. Irrevocable /ɪˈrɛvəkəbl/( adj): Không thể hủy ngang, không thể hủy bỏ

  42. Invoice/ˈɪnvɔɪs/( n): Hóa đơn

  43. Insurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): Phí bảo hiểm

  44. Inland waterway/ˈɪnlənd ˈwɔːtəweɪ/( n): Vận chuyển bằng đường thủy nội địa

  45. Inland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): Phí vận chuyển nội địa

  L

  46. Logistics coordinator /ləʊˈʤɪstɪks kəʊˈɔːdɪneɪtə/( n): Nhân viên điều vận

  47. Loan at call /ləʊn æt kɔːl/( n): Hàng lẻ

  48. Lift On-Lift Off charges /lɪft ɒn–lɪft ɒf ˈʧɑːʤɪz/( n): Phí nâng vận

  49. Long loan /lɒŋ ləʊn/( n): Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn

  50. LCL — Less than container load /lɛs ðæn kənˈteɪnə ləʊd/( n): Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn

  51. Loan on mortgage /ləʊn ɒn ˈmɔːgɪʤ/: khoản cho vay cầm cố

  M

  52. Merchandize /ˈmɜːʧəndaɪz/( n): hàng hóa mua và bán

  53. Mortgage /ˈmɔːgɪʤ/ ( n): Cầm cố

  54. Multimodal transportation /ˌmʌltɪˈməʊdl ˌtrænspɔːˈteɪʃən/( n): Vận tải đa phương thức

  O

  55. Outbound /ˈaʊtbaʊnd/( n): Hàng xuất

  56. On-spot export/import /ɒn–spɒt ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt/: Xuất nhập khẩu tại chỗ

  P

  57. Packing list /ˈpækɪŋ lɪst///( n): Phiếu đóng gói hàng

  58. Payment /ˈpeɪmənt/( n): Thanh toán

  59. Processing /ˈprəʊsɛsɪŋ/( n): Hoạt động gia công

  60. Premium as agreed /ˈpriːmiəm æz əˈgriːd/( n): Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận

  61. Place of receipt /pleɪs ɒv rɪˈsiːt/( n): Địa điểm nhận hàng để chở

  62. Place of delivery /pleɪs ɒv dɪˈlɪvəri/( n): Nơi giao hàng cuối

  63. Port of transit /pɔːt ɒv ˈtrænsɪt/( n): Cảng truyền tải

  64. Port of discharge /pɔːt ɒv dɪsˈʧɑːʤ/( n): Cảng dỡ hàng

  65. Port of loading /pɔːt ɒv ˈləʊdɪŋ/( n): Cảng đóng hàng

  66. Partial shipment /ˈpɑːʃəl ˈʃɪpmənt/( n): Giao hàng từng phần

  S

  67. Shipment /ˈʃɪpmənt/(n ): Sự gửi hàng

  68. Shipper /ˈʃɪpə/( n): Người giao hàng

  T

  69. Temporary export/re-import /ˈtɛmpərəri ˈɛkspɔːt/riː–ˈɪmpɔː/: Tạm nhập-tái xuất

  70. Temporary import/re-export /ˈtɛmpərəri ˈɪmpɔːt/riː–ˈɛkspɔːt/: Tạm xuất-tái nhập

  71. Tax /tæks/( n) : Thu

  72. Tonnage /ˈtʌnɪʤ/( n): Tiền cước, tiền chở hàng, trọng tải, lượng choán nước

  2. Một số thuật ngữ tiếng Anh thông dụng ngành xuất nhập khẩu

  Từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

  Bên cạnh những từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu, một số thuật ngữ mà người trong ngành nhất định cần nắm được đã được Vieclam123.vn tổng hợp dưới đây.

  1. Agency Agreement (Hợp đồng đại lí): là hợp đồng mà trong đó đại lý bán hàng được ủy thác để đảm nhận một số công việc nhất định.

  2. Agency Fees (Đại lí phí): là thù lao mà người chủ tàu trả cho các đại lí tàu biển vì những dịch vụ mà họ đã làm như thủ thủ tục ra vào cảng, bốc dỡ hàng, liên hệ với các bên mua bán khác.

  3. All in rate (cước toàn bộ): là tổng số tiền mà người chủ thuê phải bỏ ra bao gồm cước thuê tàu, các loại phụ phí và phí bất thường khác cho người chuyên chở.

  4. All risks (bảo hiểm mọi rủi ro): Bảo hiểm rủi ro là số tiền mà người chủ tàu nhận được khi hàng hóa xảy ra những rủi ro, mất mát, hư hỏng do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, tai nạn tàu biển. Nếu hàng hóa mất mát do những nguyên nhân chủ quan, do chiến tranh, đình công, khủng bố, do hao hụt tự nhiên,....thì không được nhận loại bảo hiểm này.

  5. Antedated Bill of Lading (vận đơn kí lùi ngày cấp): người gửi hàng yêu cầu vận đơn kí lùi ngày cấp để đáp ứng thời gian giao hàng đã được quy định trong hợp đồng mua bán.

  6. As Agent Only (chỉ nhân danh đại lí): Thuật ngữ được sử dụng trong ghi chú phần dưới chữ kí để chứng minh người kí tên trong chứng từ.

  7. Assurer (Insurer) (người bảo hiểm): là người đảm bảo lợi ích của khách hàng.

  8. Assured (Insured) (người được bảo hiểm)

  9. Bill of Lading (Vận đơn đường biển): chứng từ vận tải đường biển do người chuyên chở ký phát cho người thuê tàu làm bằng chứng cho việc người chuyên chở đã nhận hàng và sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa tới nơi nhận.

  10. Bonded Warehouse or Bonded Store (kho ngoại quan): là kho hàng hóa của ngoại quan hoặc của tư nhân dưới sự giám sát của ngoại quan.

  11. CFS Warehouse (kho hàng lẻ): nơi thu gom hàng lẻ để tập trung lại đóng lên container.

  12. Bulk Cargo (hàng rời): hàng được chuyên chở mà không được đóng bao bì, ví dụ như than đá, quặng, ngũ cốc, dầu mỏ, phân bón,...

  13. Carrier (người chuyên chở, tàu vận chuyển)

  14. Clean on board Bill of Lading (Vận đơn sạch, hàng đã xuống tàu): hàng đã được tháo dỡ xuống dưới tàu và đảm bảo ở tình trạng tốt.

  15. Closing date (closing time) (ngày hết hạn): hãng tàu sẽ chấm dứt nhận hàng vào một ngày cụ thể, nếu muốn gửi hàng lên tàu thì phải chờ chuyến đi kế tiếp.

  16. Collective Bill of Lading (Vận đơn chung): vận đơn chung là nhiều lô hàng nhỏ được chở trên tàu, cùng một chuyến đi nhưng có nhiều người nhận hàng khác nhau.

  17. Combined transport (Multimodal transport): hình thức vận tải dây chuyền, có ít nhất hai phương thức vận tải tham gia trong quá trình gửi hàng đến đích cuối cùng.

  18. Consignee (Cargo receiver) (người nhận hàng)

  19. Consignor (Shipper) (người gửi hàng)

  20. Consolidation or Groupage (việc gom hàng)

  21. Currency Adjustment charges (CAC) (phụ phí điều chỉnh tiền cước): Khi giá trị đồng tiền dùng để thanh toán giảm sút ảnh hưởng đến thu nhập của người chuyên chở, họ có thể yêu cầu để điều chỉnh phụ phí theo hệ số điều chỉnh tương ứng (Currency Adjustment Factor)

  22. Customs Clearance (Việc thông quan): là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để việc vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.

  23. Demurrage charge (tiền phạt bốc, dỡ hàng hóa chậm): nếu việc bốc, dỡ hàng hóa chậm hơn so với thời gian trong thỏa thuận, chủ tàu có quyền đòi đền bù trừ khi nguyên nhân gây ra việc bốc, dỡ hàng hóa chậm nằm ngoài phạm vi kiểm soát của người thuê.

  3. Viết tắt của một số thuật ngữ tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

  Nếu trong quá trình làm việc, đọc biên bản, giấy tờ xuất nhập khẩu mà bắt gặp những từ viết tắt thì cũng đừng vội nản lòng nhé bởi Vieclam123.vn sẽ mang đến cho bạn tổng hợp những cách viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu ngay đây.

  Từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu

  1. Cost, Insurance and Freight (CIF): Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

  2. Change of Destination (COD): Phụ phí thay đổi nơi đến

  3. Delivered at Place (DAP): Giao tại nơi đến

  4. Delivered at Terminal (DAT): Giao tại bến

  5. Delivered Duty Paid (DDP): Giao hàng đã nộp thuế

  6. Delivery Order (D/O): Lệnh giao hàng

  7. Destination Delivery Charge (DDC): Phụ phí giao hàng tại cảng đến

  8. Documents Against Acceptance (D/A): Chấp nhận thanh toán trao chứng từ

  9. Documents Against Payment (D/P): Thanh toán trao chứng từ

  10. Drafts (B/E): Hối phiếu

  11. Ex Work (EXW): Giao hàng tại xưởng

  12. Fédération Internationale Asociation de (FIATA): Liên đoàn quốc tế các nhà giao nhận hàng hóa

  13. FIATA B/L (FBL): Vận đơn của FIATA

  14. Forwarder's Cargo Receipt (FCR): Vận đơn của người giao nhận

  15. Free Alongside Ship (FAS): Giao dọc mạn tàu

  16. Free Carrier (FCA): Giao cho người chuyên chở

  17. Free on Board (FOB): Giao lên tàu

  18. Full container Load (FCL/FCL): Phương pháp gửi hàng chẵn bằng container

  19. Good Storage Practice (GPS): Thực hành tốt bảo quản

  20. Harmonized System Codes (HS Code): Mã HS

  21. House Airway Bill (HAWB): Vận đơn nhà

  22. International Commercial Terms (Incoterms): Điều kiện thương mại quốc tế

  23. International Chamber of Commercial (ICC): Phòng thương mại quốc tế

  24. Less than container Load (LCL/LCL): Phương pháp gửi hàng lẻ bằng container

  25. Letter of Credit (L/C): Thư tín dụng

  26. Long ton (LT): Tấn dài (1016,46kg) theo hệ Anh

  27. Mail Transfer (M/T): Chuyển tiền bằng thư

  Như vậy, trên đây là từ vựng tiếng Anh ngành xuất nhập khẩu và những thuật ngữ liên quan. Hy vọng qua bài viết trên đây của Vieclam123.vn, bạn có thể thông thạo ngôn ngữ trong ngành, từ đó công việc cũng diễn ra thuận lợi và suôn sẻ hơn.

  >> Tham khảo ngay:

  Tôi là Lê Hồng Hạnh - Trợ lý Giám đốc tại Công Ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân. Với bề dày kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực việc làm và tuyển dụng, tôi mong muốn mang đến những kinh nghiệm cho các doanh nghiệp xây dựng hiệu quả quy trình tuyển dụng, hỗ trợ nâng cao công tác đào tạo ứng viên chuyên nghiệp, giúp các ứng viên có định hướng tốt đối với nghề nghiệp của mình.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN
  Chill là gì
  Chill là gì? Khám phá đầy đủ ý nghĩa thú vị của Chill
  Chill là gì? Chill mang những ý nghĩa gì mà lại được giới trẻ sử dụng như một trào lưu như thế? Trong bài viết này hay cùng tìm hiểu chi tiết nhé.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  15/06/2022

  Cấu trúc More and More
  Cấu trúc More and More - càng ngày càng, ý nghĩa và cách sử dụng
  Cấu trúc More and More được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh với ý nghĩa “càng ngày càng”. Cùng tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cấu trúc More and More.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  30/01/2021

  Mẹo thi part 1 TOEIC
  Mẹo thi Part 1 TOEIC, bí quyết trả lời câu hỏi mô tả tranh
  Đối với từng phần của bải thi TOEIC từ part 1 đến part 7, chúng ta lại có những mẹo nhỏ khác nhau. Trong bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm được mẹo thi part 1 TOEIC Listening.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  08/10/2020

  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng
  Tổng hợp các từ vựng tiếng Anh về văn phòng đầy đủ nhất
  Từ vựng tiếng Anh về văn phòng là chủ đề từ vựng thông dụng, thường dùng cho dân văn phòng ở môi trường làm việc với các tình huống giao tiếp thông dụng.

  Lê Hồng Hạnh

  image

  01/10/2020