close
cách
cách cách cách cách cách

Cách viết mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là văn bản tuân thủ theo quy định của pháp luật về thông báo kết quả trúng thầu. Để có thể biết thêm về cách viết mẫu văn bản này bạn hãy tham khảo bài viết sau đây của vieclam123.vn nhé!

1. Thông tin về quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1.1. Mẫu quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu là gì?

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là văn bản đưa ra quyết định về lựa chọn nhà thầu thực hiện một dự án nào đó. Việc lựa chọn sẽ được kiểm tra và đánh giá bằng văn bản dựa trên các nguyên tắc sau:

- Kết quả đánh giá hồ sơ dự tuyển và kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

- Trường hợp nhà thầu dùng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ sẽ thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Nhà thầu dùng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ sẽ không thẩm định ở giai đoạn 1 mà thẩm định ở giai đoạn 2.

- Nhà thầu dùng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, giai đoạn 1 sẽ thực hiện thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, giai đoạn 2 được thực hiện như nhà thầu sử dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Không thực hiện thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, nhà thầu xếp hạng trên cơ sở đề nghị bên mời thầu.

Đơn vị thẩm định có thể tổ chức cuộc họp giữa các bên trước khi ký báo cáo thẩm định.

Đưa ra kết quả về việc lựa chọn nhà thầu
Đưa ra kết quả về việc lựa chọn nhà thầu

1.2. Quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu theo thông tư nào?

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không có mẫu cụ thể trong bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Việc đưa ra quyết định sẽ căn cứ theo các văn bản khác nhau tùy thuộc vào các cơ quan có thẩm quyền về lĩnh vực đấu thầu và dựa vào các văn bản như sau: 

- Luật Đấu thầu 2013.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu.

- Thông tư 58/2016/TT-BTC Bộ Tài chính về quy định việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm để duy trì hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ  trang, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức như các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hay tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp.

Những thông tư để đưa ra quyết định
Những thông tư để đưa ra quyết định

1.3. Cách viết mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

1.3.1. Mở đầu quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu

Phần mở đầu của mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gồm có các nội dung thông tin về UBND…, Sở công thương, số quyết định, Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày quyết định, tên quyết định, các căn cứ của giám đốc sở công thương khi đưa ra quyết định,...

Các nội dung sẽ được trình bày như sau:

Thông tin về nơi đưa ra quyết định “UBND …………

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số…….”

Thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ cùng với ngày và địa điểm soạn thảo quyết định: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…tháng…năm…..”

Nội dung phần mở đầu của quyết định phê duyệt
Nội dung phần mở đầu của quyết định phê duyệt

Các thông tin trên được viết ở giữa trang giấy trừ địa điểm, ngày viết được viết ở lề bên phải của giấy. Quốc hiệu được viết in hoa và tiêu ngữ được viết hoa chữ cái đầu tiên sau mỗi dấu gạch nối ở giữa.

Tiếp theo là tên của quyết định được trình bày ở giữa: “QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt và chỉ định thầu ……….…”

Quyết định được viết in hoa con nội dung cụ thể của quyết định về việc gì thì được viết chữ thường nhưng cả hai nội dung trên đều được in đậm.

Cuối cùng là những căn cứ để hình thành nên quyết định: “GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013

Căn cứ vào Nghị định số 63/2014/NĐ-CP năm 2014 của Chính phủ về việc quy định thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ ……………………………

Căn cứ ……………………………

Xét đề nghị của …………………”

1.3.2. Nội dung quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu

Trong nội dung của mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ đưa ra các điều khoản cụ thể về:

Tải mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn tại đây:

Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn

- Điều 1 gồm thông tin của tên gói thầu, dự án, thông tin đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu (trúng thầu), giá trị gói thầu được ghi bằng số và bằng chữ, quyết định về phương thức thực hiện hợp đồng và thời gian thực hiện gói thầu.

“QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu …………….…………., với nội dung sau:

Đơn vị được chỉ định: ………….……………………..

Giá trị chỉ định: ………………… (bằng chữ: ……….).

Phương thức để thực hiện gói thầu: …………………………..

Tiến độ khi thực hiện gói thầu: …………………………………”

- Điều 2 sẽ gồm các thông tin về đơn vị trúng thầu hoàn thành các thủ tục, hoàn thiện ký hợp đồng và triển khai bảo hiểm đúng với tiến độ và thanh toán theo quy định.

“Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..………….. hoàn chỉnh các thủ tục thương thảo, hoàn thiện ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.”

- Điều 3 sẽ liệt kê những đơn vị, các phòng có liên quan đến việc chịu trách nhiệm thực hiện quyết định.

“Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, …………..………….. và thủ trưởng trong các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về việc thi hành Quyết định này.”

Một số điều khoản được đề cập cụ thể
Một số điều khoản được đề cập cụ thể

1.3.3. Kết thúc quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu

Cuối cùng trong phần kết của mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ có thông tin về nơi nhận quyết định và chữ ký của giám đốc. 

“- Như Điều 3;                                                                                          

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Sở Tài chính;

-……..……..;

- Lưu: VT, KHTC, ….…..

Cuối cùng là chữ ký và học và tên của giám đốc để văn bản trở nên có hiệu lực thi hành. Nếu thiếu đi nội dung này thì văn bản sẽ không còn giá trị pháp lý nữa.

Có chữ ký và nơi nhận quyết định
Có chữ ký và nơi nhận quyết định

2. Những lưu ý trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Trong quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu cần chú ý đến việc trình bày các nội dung sao cho ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo được việc đủ ý. Các điều khoản trong quyết định cần phải trình bày tách biệt nhau sao cho các nội dung khác nhau không bị lẫn vào nhau để người đọc có thể hiểu được các ý mà văn bản muốn đề cập đến.

Các nội dung trong quyết định phải hoàn toàn chính xác vì đây là những thông tin quan trọng mang tính chất quyết định đến giá trị của quyết định. Sau khi viết xong quyết định cần phải kiểm tra lại các thông tin trong văn bản đã hoàn toàn chính xác chưa.

Chú ý đến các lỗi sai trong cách trình bày, lỗi sai chính tả có thể gặp phải để tránh được những lỗi sai. Nếu văn bản được trình bày không khoa học, mắc bất kỳ lỗi sai chính tả nào thì cũng cần phải sửa lại ngay vì đây là những lỗi sai không đáng có khiến văn cho văn bản trở nên kém trang trọng và lịch sự. 

Chú ý khi viết mẫu quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu
Chú ý khi viết mẫu quyết định phê duyệt kết quả chọn nhà thầu

Trên đây là những nội dung về mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mà bạn có thể tham khảo để viết khi soạn thảo văn bản này. Hy vọng rằng với những thông tin trên bạn hoàn toàn có thể soạn thảo cho mình nội dung này một cách chính xác nhất.

Tìm hiểu về quyết định chỉ định thầu

Viết quyết định chỉ định thầu để làm gì? Nội dung trong quyết định chỉ định thầu gồm có những gì? Bài viết ở link dưới đây sẽ cung cấp những thông tin giúp bạn hiểu hơn về quyết định chỉ định thầu nhé!

Mẫu quyết định chỉ định thầu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.