close
cách
cách cách cách cách cách cách

Hướng dẫn viết mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn nhất

image Phan Thị Hà My
image

09/04/2022

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thường được sử dụng theo hai phương thức cơ bản đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Để có thể hiểu rõ hơn về loại báo cáo này, bạn đọc hãy đọc bài viết sau đây của vieclam123.vn để có thể hiểu rõ hơn về cách viết báo cáo lưu chuyển tiền tệ này bạn nhé!

1. Tìm hiểu thông tin về mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1.1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hiểu là gì?

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một loại báo cáo tài chính nhằm thể hiện về dòng tiền mặt bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào. Đó là dòng tiền của một tổ chức nào đó được quy định trong một khoảng thời gian nhất định theo tháng, theo quý hoặc theo năm tài chính.

Đây là một công cụ hữu ích có thể giúp cho các nhà quản lý có thể kiểm soát tổ chức dòng tiền. Trong đó ở bảng báo cáo dòng tiền mặt thông thường sẽ có:

Thứ nhất, về dòng tiền vào: sẽ có các khoản thanh toán cho khách hàng đối với việc mua sắm các loại hàng hóa, dịch vụ. Có các loại lãi về lãi của tiền gửi ngân hàng và lãi phúc lợi đầu tư. Ngoài ra còn có sự đầu tư của cổ đông.

Thứ hai, về dòng tiền ra: với dòng tiền ra thì sẽ phải chi trả cho nhiều khoản khác nhau. Trong đó phải chi trả cho nguyên nhiên vật liệu, các công cụ, các loại hàng hóa để kinh doanh và cổ phiếu. Chi trả cho các chi phí hoạt động hàng ngày và chi trả tiền lương. Các loại tài sản cố định, máy móc, thiết bị văn phòng và máy tính cá nhân cũng được chi trả. Ngoài ra còn được chi trả cho các loại thuế bao gồm thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng và các thuế khác và chi trả cho lợi tức.

Báo cáo thể hiện được thông tin về dòng tiền ra và dòng tiền vào
Báo cáo thể hiện được thông tin về dòng tiền ra và dòng tiền vào

Xem thêm: Khám phá thông tin cơ bản về mẫu báo cáo dòng tiền của doanh nghiệp

1.2. Trình bày các nội dung trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp không bắt buộc mà sẽ được khuyến khích lập báo cáo này. Các giao dịch phổ biến nhất sẽ được hướng dẫn về sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các doanh nghiệp sẽ dựa vào các bản chất đó để có thể trình bày được luồng tiền một cách phù hợp khi chưa có hướng dẫn cụ thể ở Thông tư.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có các khoản đầu tư ngắn hạn được thu hồi hay đáo hạn trong thời gian không quá 3 tháng. Khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương khi nó có khả năng chuyển đổi một lượng tiền xác định một cách dễ dàng. Tại thời điểm báo cáo thì nó không có rủi ro chuyển đổi thành tiền được tính từ ngày mua khoản đầu tư. 

Đối với tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng hay chứng chỉ tiền gửi,... sẽ có thời hạn thu hồi hay thời gian đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

Sử dụng báo cáo tiền tệ một cách phù hợp trong doanh nghiệp
Sử dụng báo cáo tiền tệ một cách phù hợp trong doanh nghiệp

1.2.1. Trình bày theo loại hình hoạt động

Các doanh nghiệp sẽ trình bày luồng tiền trên mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo theo ba loại hoạt động như sau: Hoạt động đầu tư hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính.

Đối với hoạt động kinh doanh thì luồng tiền của hoạt động này được phát sinh từ những hoạt động có thể tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp và các hoạt động không phải hoạt động đầu tư hay là hoạt động tài chính.

Đối với hoạt động đầu tư thì luồng tiền được phát sinh từ các hoạt động như: mua sắm, thanh lý, nhượng bán, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn. Cùng với việc đầu tư và góp vốn để thực hiện cho vay đến những đơn vị khác với khoản đầu tư khác và không được phân loại thành các khoản tiền tương đương.

Đối với hoạt động tài chính thì luồng tiền được phát sinh từ các hoạt động được tạo ra với các sự thay đổi về quy mô cùng với kết cấu trong vốn của chủ sở hữu và trong vốn vay doanh nghiệp.

Phân loại theo loại hình hoạt động trong báo cáo
Phân loại theo loại hình hoạt động trong báo cáo

1.2.2. Trình bày theo một cách thức phù hợp

Các doanh nghiệp sẽ trình bày các luồng tiền đối với 3 hoạt động kể trên theo một cách thức phù hợp nhất, phù hợp với đặc điểm kinh doanh trong doanh nghiệp như sau:

Luồng tiền được phát sinh trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư được báo cáo dựa vào cơ sở thuần:

- Thực hiện chi trả và thu tiền đối với các khoản tiền thuê, chi và trả lại đối với chủ sở hữu tài sản.

- Thực hiện chi trả và thu tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh và có  thời gian đáo hạn ngắn như: việc mua bán các khoản đầu tư, mua bán ngoại tệ và đối với các khoản cho vay ngắn hạn có thời hạn cho việc thanh toán là không quá 3 tháng.

Luồng tiền được phát sinh trong các giao dịch ngoại tệ cần được quy đổi ra đồng tiền và ghi vào sổ kế toán, sau đó lập Báo cáo tài chính tại thời điểm phát sinh giao dịch tính theo tỷ giá của giao dịch thực tế.

Trường hợp không được trình bày trong mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có các giao dịch đầu tư, tài chính không sử dụng  trực tiếp tiền và các khoản tương đương tiền.

- Nhận các khoản nợ liên quan bằng nghiệp vụ thuê tài chính thông qua việc mua tài sản. 

- Vốn góp vào của chủ sở hữu được chuyển thành nợ.

Cần trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với các vấn đề về tiền đầu kỳ, tiền cuối kỳ, các khoản tiền tương đương hay ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá,.. Việc này sẽ đối chiếu được số liệu với các khoản mục tương ứng trên báo cáo.

Sử dụng cách thức trình bày phù hợp
Sử dụng cách thức trình bày phù hợp

1.2.3. Nêu các giá trị và trình bày lý do

Các doanh nghiệp sẽ trình bày về lý do và giá trị đối với các khoản tiền và tương đương tiền. Số tiền đó do doanh nghiệp nắm giữ vì có số dư cuối kỳ lớn nhưng không được dùng bởi có sự ràng buộc và hạn chế về pháp luật mà các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện.

Nếu như doanh nghiệp thanh toán thẳng cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ và thanh toán cho nhà thầu không qua tài khoản doanh nghiệp, thì phải trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Các nội dung trong báo cáo được trình bày như sau: 

- Luồng tiền vào của hoạt động tài chính là số tiền đi vay.

- Luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh hay hoạt động đầu tư khác tùy từng giao dịch là số tiền trả cho nhà thầu và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Các khoản thanh toán bù trừ phát sinh của một đối tượng sẽ được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo nguyên tắc:

- Các giao dịch được phân loại cùng một luồng tiền thì việc thanh toán bù trừ được trình bày trên cơ sở thuần (Ví dụ như: đối với giao dịch hàng, đổi hàng hóa không tương,...).

- Các giao dịch được phân loại ở các luồng tiền khác nhau thì việc thanh toán bù trừ của doanh nghiệp sẽ không được trình bày trên cơ sở thuần mà trình bày riêng đối với giá trị từng giao dịch (Ví dụ như: việc bù trừ tiền bán hàng phải thu cùng với khoản vay,…)

Đưa ra lý do và các giá trị trong báo cáo
Đưa ra lý do và các giá trị trong báo cáo

Tải mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn nhất tại đây!

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn nhất

2. Vai trò của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ có vai trò là một bộ phận hợp thành ở báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp. Đây được coi là báo cáo tài chính bắt buộc và nó được thực hiện vào cuối niên độ kế toán. Nó có thể cung cấp những thông tin về dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp. Đồng thời, được ví giống như là huyết mạch của doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong chuẩn mực kế toán quốc tế số 07 cũng đã thể hiện được thông tin về luồng tiền của doanh nghiệp rất hữu ích đối với những người sử dụng báo cáo tài chính. Đây là một trong những cơ sở nhằm đánh giá về  khả năng doanh nghiệp khi sử dụng các luồng tiền. Các luồng tiền được sắp xếp thành 3 luồng trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ đó là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có lợi đối với doanh nghiệp
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có lợi đối với doanh nghiệp

Trên đây là các thông tin về cách trình bày nội dung mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Hy vọng rằng với những thông tin trong bài viết của vieclam123.vn này có thể giúp bạn hoàn thành tốt các nội dung cần thiết trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhé!

Thông tin về báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất

Nọi dung về báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất được thể hiện như thế nào? Cần có những lưu ý gì đối với báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất? Đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu ngay các nội dung của báo cáo này bạn nhé!

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất

Tôi là Phan Thị Hà My - Content Manager tại Công ty TNHH nguồn nhân lực Thanh Xuân với hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tuyển dụng - tìm kiếm việc làm. Với bề dày kinh nghiệm của bản thân, tôi sẽ xây dựng tốt nội dung giúp các nhà tuyển dụng có được hệ thống, quy trình tuyển dụng hiệu quả, giúp ứng viên có kinh nghiệm tìm kiếm được việc làm thành công, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Giá thành sản xuất là gì
Giá thành sản xuất là gì? Học công thức tính chính xác
Giá thành sản xuất là gì? giá thành sản xuất được tính như thế nào? Cập nhật ngay cùng vieclam123.vn để hiểu biết và áp dụng tính đúng giá thành sản xuất.

Phan Thị Hà My

image

07/01/2023

Điều kiện kinh doanh gara ô tô
Điều kiện kinh doanh gara ô tô – chuẩn bị đầu tư cần biết rõ
Điều kiện kinh doanh gara ô tô cần gì? Vấn đề này liên quan tới luật kinh doanh vì vậy hãy luôn thận trọng tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định bạn nhé.

Phan Thị Hà My

image

07/01/2023

Hoa phong lan là gì
Hoa phong lan là gì? Tìm hiểu đặc điểm của loài hoa quý này
Hoa phong lan luôn được biết đến là loài hoa quý ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Vì vậy tìm hiểu hoa phong lan là gì sẽ giúp bạn tận dụng được những giá trị đó.

Phan Thị Hà My

image

06/01/2023

Du lịch Thái Lan cần gì
Du lịch Thái Lan cần gì? Kinh nghiệm hay có ngay chuyến du lịch xịn
Du lịch Thái Lan cần gì là câu hỏi xuất hiện nhiều trên các diễn đàn du lịch. Trước khi khởi hành, bạn nên tìm hiểu kinh nghiệm để có chuyến đi thú vị nhé.

Phan Thị Hà My

image

06/01/2023