close
cách
cách cách cách cách cách

Hướng dẫn viết mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty

image

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty là văn bản về các thông tin về quyết định của chủ sở hữu đối với một doanh nghiệp. Để biết được những nội dung có trong quyết định của chủ sở hữu công ty gồm những gì bạn đọc hãy đọc ngay bài viết sau đây của vieclam123.vn bạn nhé!

1. Tìm hiểu về mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty

1.1. Quyết định của chủ sở hữu công ty là gì?

Mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty là văn bản mà chủ sở hữu công ty sử dụng để quyết định về việc thay đổi, bổ sung các điều lệ hay bất kỳ một vấn đề của công ty trong đó có quyết định của chủ sở hữu. Đây là một văn bản quan trọng và cần thiết đối với việc thay đổi quyết định đối với người đứng đầu mà bất cứ doanh nghiệp nào cung cần phải sử dụng.

Văn bản của chủ sở hữu đối với quyết định của công ty
Văn bản của chủ sở hữu đối với quyết định của công ty

1.2. Cách viết mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty

1.2.1. Phần mở đầu của quyết định của chủ sở hữu công ty

Trong phần mở đầu của mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty sẽ gồm có các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty, ngày viết quyết định, tên quyết định và các căn cứ đối với quyết định của chủ sở hữu. Khi trình bày các thông tin trong phần này bạn cần trình bày đến những nội dung có về tên công ty và số quyết định ở đầu trang trước. Nội dung này được trình bày gọn gàng ở lề trái của trang giấy. Bên cạnh sẽ trình bày “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Quốc hiệu và tiêu ngữ trong phần này sẽ biết in hoa Quốc hiệu còn tiêu ngữ viết hoa chữ cái đầu hình thức giống như một văn bản hành chính.

Tiếp đến sẽ ghi địa điểm và ngày tháng viết quyết định ở ngay bên dưới “..........., ngày......tháng......năm .......”. Phần quan trọng là tên của quyết định được trình bày ở giữa của quyết định “QUYẾT ĐỊNH

Về việc: (nội dung cụ thể mà chủ sở hữu đưa ra)

Chủ sở hữu công ty “CÔNG TY (ghi tên của công ty)”. Thông tin này viết in hoa ở từ “Quyết định” và nội dung cụ thể sẽ không cần phải viết in hoa. Khi trình bày nội dung này bạn nên viết tên quyết định với cỡ chữ to và in đậm để đảm bảo được về mặt hình thức mà người dung cũng sẽ chú ý rõ được đến nội dung mà văn bản đưa ra.

Sau đó bạn sẽ đưa ra các căn cứ đối với mẫu quyết định này “Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của  CÔNG TY (Tên của công ty)

Dựa vào điều kiện và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty”. Đây là những cơ sở chủ yếu để có thể đưa ra được quyết định này.

Các thông tin có trong phần mở đầu mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty
Các thông tin có trong phần mở đầu mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty

1.2.2. Nội dung chính của quyết định của chủ sở hữu công ty

Phần nội dung chính của mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty sẽ có các phần đối với việc đưa ra những nội dung điều khoản của quyết định của chủ sở hữu. Trong phần này bạn nên chia nhỏ các nội dung của mình ra thành từng điều khoản một để nội dung trở nên rõ ràng. Đồng thời bạn sẽ hạn chế được việc bỏ sót lại những nội dung quan trọng.

Ví dụ: Bạn có thể trình bày các nội dung như sau “QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi về nội dung đăng ký của Doanh nghiệp như sau:

Tăng vốn điều lệ công ty (tăng như thế nào? ghi nội dung cụ thể của từng mục).

Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh (ngành nghề kinh doanh cụ thể đó là gì).

Điều 2: Về sửa đổi và bổ sung những điều lệ của công ty theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và các phòng ban liên quan cần có trách nhiệm để thi hành được quyết định này.”

Các thông tin trong phần nội dung chính của mẫu quyết định
Các thông tin trong phần nội dung chính của mẫu quyết định

Tải xuống mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty tại đây!

Quyết định của chủ sở hữu công ty chuẩn nhất

1.2.3. Phần kết của quyết định của chủ sở hữu công ty

Trong phần kết của mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty cần phải có các thông tin về nơi nhận quyết định và nơi lưu quyết định. Sau đó là nội dung về thông tin về tên và chữ ký của chủ sở hữu công ty đối với việc đưa ra quyết định trên của chủ sở hữu. Đây là thông tin bắt buộc cần phải có trong quyết định của chủ sở hữu công ty để quyết định có hiệu lực thi hành.

Ký đầy đủ họ và tên trong quyết định
Ký đầy đủ họ và tên trong quyết định

2. Thông tin về quy định đối với chủ sở hữu công ty

Đối với chủ sở hữu công ty thì hiện nay pháp luật chưa có một định nghĩa cụ thể nào. Tuy nhiên bạn có thể hiểu rằng chủ sở hữu của công ty là một cá nhân hoặc pháp nhân có đủ các quyền về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt công ty của mình. Tuy nhiên giữa hai đối tượng là chủ sở hữu công ty là cá nhân và pháp nhân sẽ có những khác biệt. 

2.1. Đối với quy định về chủ sở hữu công ty là tổ chức

Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức sẽ có các quyền như sau:

Các Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty sẽ được quyết định bởi chủ sở hữu công ty.

Các chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm được quyết định bởi chủ sở hữu công ty.

Về cơ cấu tổ chức về bổ nhiệm hay miễn nhiệm các chức danh đều do chủ sở hữu quyết định.

Các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính được chủ sở hữu quyết định.

Các giải pháp về thị trường, tiếp thị và công nghệ sẽ được quyết định bởi chủ sở hữu.

Qua các hợp đồng vay và cho vay được Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản đã ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hay một tỷ lệ nhỏ hơn được quy định tại công ty.

Tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của công ty gần nhất được quyết định bán bởi chủ sở hữu.

Toàn bộ các vốn điều lệ về tăng, giảm hay chuyển nhượng đều do chủ sở hữu quyết định.

Việc thành lập công ty con hay góp vốn vào công ty khác, các hoạt động kinh doanh của công ty đều do chủ sở hữu quyết định.

Những lợi nhuận khi đã hoàn thành được nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác sẽ được chủ sở hữu quyết định trong việc sử dụng.

Các quyết định về việc thu hồi và giải thể công ty và các quyền khác quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì chủ sở hữu đều có quyền quyết định.

Các quy định đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức
Các quy định đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức

2.2. Đối với quy định về chủ sở hữu công ty là cá nhân

Quy định về chủ sở hữu công ty là cá nhân trong mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty sẽ có các quyền như sau:

Có quyền sửa đổi, quyết định và bổ sung các điều lệ của công ty.

Có quyền quyết định việc kinh doanh và đầu tư trong nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp công ty có quy định khác.

Có quyền chuyển vốn điều lệ công ty một phần và toàn bộ cho tổ chức và các cá nhân khác.

Quyền quyết định liên quan đến quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thuế và tài chính

Chủ sở hữu có quyền quyết định về các quyền về tổ chức, giải thể, thu hồi tài sản khi công ty phá sản, giải thể và những điều khoản theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Đối với chủ sở hữu công ty là các cá nhân
Đối với chủ sở hữu công ty là các cá nhân

Trên đây là các thông tin về quyết định của chủ sở hữu công ty. Hy vọng sau khi đọc xong các thông tin này bạn đọc có thể hiểu hơn về cách làm mẫu quyết định của chủ sở hữu công ty nhé!

Viết quyết định miễn sinh hoạt Đảng như thế nào?

Nội dung có trong quyết định miễn sinh hoạt Đảng gồm có những gì? Cần có lưu ý gì khi viết quyết định miễn sinh hoạt Đảng cho chuẩn? Đọc ngay bài viết về mẫu quyết định này ngay tại đây bạn nhé!

Mẫu quyết định miễn sinh hoạt Đảng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Tìm hiểu lý do và cách đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn
Chúng ta cần phải làm gì để đối phó nỗi sợ hãi trong quá trình phỏng vấn? Nỗi sợ hãi sẽ gây ra những điều gì và nguyên nhân của nỗi sợ hãi đó là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết với vieclam123.vn qua bài viết dưới đây.

Kế toán bán hàng xin việc
Cách thức chuẩn bị giúp ứng viên Kế toán bán hàng xin việc hiệu quả
Nhu cầu của công việc Kế toán bán hàng hiện nay như thế nào? Kế toán bán hàng xin việc cần những tố chất gì? Khi xin việc, Kế toán bán hàng cần chuẩn bị những gì? Hãy cùng bài viết sau đây của vieclam123.vn khám phá.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Khám phá trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay
Làm cách nào để chuẩn bị các câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh vé máy bay để trả lời một cách hiệu quả? Đặt câu hỏi thông minh trong buổi phỏng vấn đối với vị trí Nhân viên Kinh doanh vé máy bay như thế nào? Hãy cùng vieclam123.vn tìm hiểu.

câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour
Trọn bộ câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour và cách trả lời
Tìm hiểu về những câu hỏi phỏng vấn Nhân viên kinh doanh tour thường gặp nhất và cách trả lời những câu hỏi này theo hướng đi có thể gây ấn tượng với Nhà tuyển dụng thông qua bài viết dưới đây của vieclam123.vn.