Bảng giá ghim tin tuyển gấp

Thời gian
(tuần)
Đơn giá/1tin
(VNĐ)
Chiết khấu
(%)
Thành tiền
(VNĐ)
Tặng điểm
lọc ứng viên
48 Tuần 57,600,000 40% 34,560,000 2,400 Điểm
24 Tuần 28,800,000 35% 18,720,000 1,200 Điểm
12 Tuần 14,400,000 30% 10,080,000 600 Điểm
8 Tuần 9,600,000 25% 7,200,000 400 Điểm
6 Tuần 7,200,000 20% 5,760,000 300 Điểm
4 Tuần 4,800,000 15% 4,080,000 200 Điểm
2 Tuần 2,400,000 0% 2,400,000 100 Điểm
1 Tuần 1,200,000 0% 1,200,000 0 Điểm

Ưu đãi tuyển gấp

 • Tin tuyển dụng hiển thị ở đầu trang chủ, tiếp cận với 100%
  Ứng viên
   tại box VIỆC LÀM TUYỂN GẤP
 • Hiển thị logo nổi bật quảng bá thương hiệu công ty
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm 
 • Được đổi nội dung trong thời gian ghim tin. (trừ thời gian bảo hành tin ghim)
 • Tặng hiệu ứng nổi bật tùy chọn khi đăng tin từ 2 tin trở lên
 • Chiết khấu thêm 5% cho lần tái ký tiếp theo

Bảng giá ghim tin lương cao

Thời gian
(tuần)
Đơn giá/1tin
(VNĐ)
Chiết khấu
(%)
Thành tiền
(VNĐ)
Tặng điểm
lọc ứng viên
48 Tuần 43,200,000 40% 25,920,000 2,400 Điểm
24 Tuần 21,600,000 35% 14,040,000 1,200 Điểm
12 Tuần 10,800,000 30% 7,560,000 600 Điểm
8 Tuần 7,200,000 25% 5,400,000 400 Điểm
6 Tuần 5,400,000 20% 4,320,000 300 Điểm
4 Tuần 3,600,000 15% 3,060,000 200 Điểm
2 Tuần 1,800,000 0% 1,800,000 100 Điểm
1 Tuần 990,000 0% 990,000 0 Điểm

Ưu đãi lương cao

 • Tin tuyển dụng hiển thị ở đầu trang chủ, tiếp cận với 100%
  Ứng viên
   tại box VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 • Hiển thị logo nổi bật quảng bá thương hiệu công ty
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm 
 • Được đổi nội dung trong thời gian ghim tin. (trừ thời gian bảo hành tin ghim)
 • Tặng hiệu ứng nổi bật tùy chọn khi đăng tin từ 2 tin trở lên
 • Chiết khấu thêm 5% cho lần tái ký tiếp theo

Bảng giá ghim tin hấp dẫn

Thời gian
(tuần)
Đơn giá/1tin
(VNĐ)
Chiết khấu
(%)
Thành tiền
(VNĐ)
Tặng điểm
lọc ứng viên
48 Tuần 43,200,000 40% 25,920,000 2,400 Điểm
24 Tuần 21,400,000 35% 13,910,000 1,200 Điểm
12 Tuần 10,200,000 30% 7,140,000 600 Điểm
8 Tuần 6,800,000 25% 5,100,000 400 Điểm
6 Tuần 5,100,000 20% 4,080,000 300 Điểm
4 Tuần 3,400,000 15% 2,890,000 200 Điểm
2 Tuần 1,700,000 0% 1,700,000 100 Điểm
1 Tuần 900,000 0% 900,000 0 Điểm

Ưu đãi hấp dẫn

 • Tin tuyển dụng hiển thị ở đầu trang chủ, tiếp cận với 100%
  Ứng viên
   tại box VIỆC LÀM HẤP DẪN
 • Hiển thị logo nổi bật quảng bá thương hiệu công ty
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm 
 • Được đổi nội dung trong thời gian ghim tin. (trừ thời gian bảo hành tin ghim)
 • Tặng hiệu ứng nổi bật tùy chọn khi đăng tin từ 2 tin trở lên
 • Chiết khấu thêm 5% cho lần tái ký tiếp theo

Bảng giá ghim tin ưu tiên

Thời gian
(tuần)
Đơn giá/1tin
(VNĐ)
Chiết khấu
(%)
Thành tiền
(VNĐ)
Tặng điểm
lọc ứng viên
48 Tuần 38,400,000 40% 23,040,000 2,400 Điểm
24 Tuần 19,200,000 35% 12,480,000 1,200 Điểm
12 Tuần 9,600,000 30% 6,720,000 600 Điểm
8 Tuần 6,400,000 25% 4,800,000 400 Điểm
6 Tuần 4,800,000 20% 3,840,000 300 Điểm
4 Tuần 3,200,000 15% 2,720,000 200 Điểm
2 Tuần 1,600,000 0% 1,600,000 100 Điểm
1 Tuần 800,000 0% 800,000 0 Điểm

Ưu đãi ưu tiên

 • Tin tuyển dụng hiển thị ở đầu trang chủ, tiếp cận với 100%
  Ứng viên
   tại box VIỆC LÀM ƯU TIÊN
 • Hiển thị logo nổi bật quảng bá thương hiệu công ty
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm 
 • Được đổi nội dung trong thời gian ghim tin. (trừ thời gian bảo hành tin ghim)
 • Tặng hiệu ứng nổi bật tùy chọn khi đăng tin từ 2 tin trở lên
 • Chiết khấu thêm 5% cho lần tái ký tiếp theo

Bảng giá ghim tin quản lý

Thời gian
(tuần)
Đơn giá/1tin
(VNĐ)
Chiết khấu
(%)
Thành tiền
(VNĐ)
Tặng điểm
lọc ứng viên
48 Tuần 38,400,000 40% 23,040,000 2,400 Điểm
24 Tuần 19,200,000 35% 12,480,000 1,200 Điểm
12 Tuần 9,600,000 30% 6,720,000 600 Điểm
8 Tuần 6,400,000 25% 4,800,000 400 Điểm
6 Tuần 4,800,000 20% 3,840,000 300 Điểm
4 Tuần 3,200,000 15% 2,720,000 200 Điểm
2 Tuần 1,600,000 0% 1,600,000 100 Điểm
1 Tuần 800,000 0% 800,000 0 Điểm

Ưu đãi quản lý

 • Tin tuyển dụng hiển thị ở đầu trang chủ, tiếp cận với 100%
  Ứng viên
   tại box VIỆC LÀM QUẢN LÝ
 • Hiển thị logo nổi bật quảng bá thương hiệu công ty
 • Hiển thị trong TOP đề xuất việc làm liên quan
 • Tin được hiển thị ưu tiên tại kết quả tìm kiếm 
 • Được đổi nội dung trong thời gian ghim tin. (trừ thời gian bảo hành tin ghim)
 • Tặng hiệu ứng nổi bật tùy chọn khi đăng tin từ 2 tin trở lên
 • Chiết khấu thêm 5% cho lần tái ký tiếp theo

QUY ĐỊNH ĐĂNG TIN VÀ CƠ CHẾ HIỂN THỊ

 • Kích tối thiểu 01 tuần cho mỗi lần kích hoạt
 • Được đổi tin xuất bản không giới hạn số lần
 • Được bảo lưu không giới hạn số lần khi thời gian dịch vụ còn lại tối thiểu từ 01 tuần trở lên và bảo lưu trong 48 tuần. Sau 48 tuần, không kích hoạt dịch vụ sẽ tự hủy.
 • Làm mới tự động không giới hạn